Ennakkoratkaisupyynnöt – suositukset kansallisille tuomioistuimille

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositukset kansallisille tuomioistuimille ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 267 artikla

SUOSITUSTEN JA SEUT-SOPIMUKSEN 267 ARTIKLAN TARKOITUS

Suosituksissa selitetään EU-maiden tuomioistuimille sen menettelyn tarkoitus, joka SEUT-sopimuksen 267 artiklan nojalla oikeuttaa ne saattamaan asian Euroopan unionin tuomioistuimeen ennakkoratkaisua varten. Menettelyä käytetään tapauksissa, joissa on kyse EU:n oikeuden tulkinnasta ja pätevyydestä ja

Suosituksissa määritetään myös menettelyn ulottuvuus sekä muoto, jossa kansallisten tuomioistuimen on toimitettava ennakkoratkaisupyyntönsä.

Niillä täydennetään unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 93–118 artiklaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ennakkoratkaisumenettelyn merkitys

Menettely katsotaan tarpeelliseksi, kun kansallisessa tuomioistuimessa esillä olevassa asiassa tulee esiin uusi tulkintakysymys, jolla on merkitystä EU:n oikeuden yhtenäisen soveltamisen kannalta, tai jos aikaisemmasta oikeuskäytännöstä ei näytä olevan saatavissa uudenlaisen oikeudellisen tilanteen edellyttämää tietoa.

Suositusten rakenne

Osaa suosituksista sovelletaan kaikkiin ennakkoratkaisupyyntöihin ja osaa sovelletaan erityisesti nopeutettuihin menettelyihin* tai kiireellisiin menettelyihin*.

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjä

Riita-asiaa käsittelevän kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on yksin arvioida sekä ennakkoratkaisupyynnön tarpeellisuutta että unionin tuomioistuimelle esittämiensä kysymysten merkityksellisyyttä.

Ennakkoratkaisua pyytävien tuomioistuimien on muun muassa

Kohde ja ulottuvuus

Ennakkoratkaisupyynnön ajankohta ja kansallisten oikeudenkäyntimenettelyjen lykkääminen

Ennakkoratkaisupyynnön muoto ja sisältö

Oikeudenkäyntikulut ja oikeusapu

Ennakkoratkaisupyynnön käsittely unionin tuomioistuimessa on maksutonta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tekee tarvittaessa ratkaisun asianosaisten oikeudenkäyntikuluista.

Unionin tuomioistuimen kirjaamon tehtävä

Nopeutetut ja kiireelliset ennakkoratkaisupyynnöt

MISTÄ ALKAEN SUOSITUKSIA SOVELLETAAN?

Niillä korvataan aiemmat suositukset, jotka annettiin vuonna 2012, ja niitä sovelletaan 25. marraskuuta 2016 alkaen.

KESKEISET TERMIT

Nopeutettu menettely: menettely, joka on asian luonteen ja poikkeustapausten vuoksi käsiteltävä nopeasti.
Kiireellinen menettely: menettely, jota sovelletaan vain vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevissa asioissa. Se rajoittaa etenkin kirjallisten huomautusten esittämiseen oikeutettujen osapuolten lukumäärää ja äärimmäisen kiireellisissä tapauksissa asia voidaan käsitellä unionin tuomioistuimessa kokonaan ilman kirjallista vaihetta.

ASIAKIRJAT

Suositukset kansallisille tuomioistuimille ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä (EUVL C 439, 25.11.2016, s. 1–8)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 1 luku – Toimielimet – 5 jakso – Euroopan unionin tuomioistuin – 267 artikla (aiempi EY-sopimuksen 234 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 164)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – III osasto – Määräykset toimielimistä – 19 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 27)

Unionin tuomioistuimen työjärjestys (EUVL L 265, 29.9.2012, s. 1–42)

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen muutos (EUVL L 173, 26.6.2013, s. 65)

Viimeisin päivitys: 31.10.2017