Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuus

Ensisijaisuuden periaatteen mukaan Euroopan unionin oikeus on jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden yläpuolella. Ensisijaisuuden periaate koskee kaikkia velvoittavia unionin säädöksiä. Jäsenvaltiot eivät siis voi panna täytäntöön kansallisia sääntöjä, jotka ovat unionin oikeuden vastaisia.

Ensisijaisuuden periaate takaa unionin oikeuden ensisijaisuuden kansallisiin oikeuksiin nähden. Se on yksi unionin oikeuden perusperiaatteista. Välittömän oikeusvaikutuksen periaatteen tavoin ensisijaisuuden periaatteesta ei ole määrätty perussopimuksissa, mutta Euroopan unionin tuomioistuin on vahvistanut sen.

Määritelmä

Tuomioistuin on vahvistanut ensisijaisuuden periaatteen asiassa Costa vs. Enel 15. heinäkuuta 1964 antamassaan tuomiossa. Tässä tuomiossa tuomioistuin ilmoittaa, että unionin toimielinten antama lainsäädäntö liitetään jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmään ja että näiden on noudatettava sitä. Unionin oikeus on näin ollen ensisijainen kansallisiin oikeuksiin nähden. Jos jokin kansallinen sääntö on ristiriidassa jonkin unionin säädöksen kanssa, jäsenvaltion viranomaisten on pantava täytäntöön unionin säädös. Kansallista lainsäädäntöä ei mitätöidä eikä kumota, se ainoastaan lakkaa olemasta sitovaa.

Tuomioistuin on tämän jälkeen tarkentanut, että unionin oikeuden ensisijaisuus koskee kaikkia kansallisia säädöksiä riippumatta siitä, onko säädös hyväksytty ennen kyseessä olevaa unionin säädöstä vai sen jälkeen.

Koska ensisijaisuuden periaate nostaa unionin oikeuden kansallisten oikeuksien yläpuolelle, se takaa kansalaisille unionin oikeuden tarjoaman yhdenmukaisen suojan kaikkialla EU:n alueella.

Periaatteen soveltamisala

Unionin oikeuden ensisijaisuus kansallisiin oikeuksiin nähden on ehdoton. Näin ollen se koskee kaikkia velvoittavia unionin säädöksiä riippumatta siitä, perustuvatko ne primaarioikeuteen vai johdettuun oikeuteen.

Vastaavasti tätä periaatetta sovelletaan kaikkiin kansallisiin säädöksiin, kuten lakeihin, asetuksiin, päätöksiin ja hallinnollisiin kiertokirjeisiin riippumatta siitä, onko kyse jäsenvaltion hallintomääräyksistä vai oikeussäännöksistä. Ensisijaisuusperiaate koskee myös tuomiovaltaa, ja sen tuottaman oikeuden eli oikeuskäytännön on oltava unionin oikeuskäytännön mukaista.

Myös kansalliset perustuslait kuuluvat unionin tuomioistuimen näkemyksen mukaan ensisijaisuusperiaatteen soveltamisalaan. Kansallisten tuomioistuinten on siis pidättäydyttävä soveltamasta unionin oikeuden kanssa ristiriitaisia perustuslain säännöksiä.

Periaatteen noudattamisesta vastaavat tahot

Samoin kuin välitöntä oikeusvaikutusta koskevan periaatteen soveltamista, myös ensisijaisuusperiaatteen moitteetonta soveltamista valvoo unionin tuomioistuin. Jos jäsenvaltiot eivät noudata periaatetta, tuomioistuin määrää niitä vastaan seuraamukset perustamissopimuksissa määrättyjen eri kanteiden, erityisesti jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen, perusteella.

Myös kansallisten tuomioistuinten tehtävänä on valvoa ensisijaisuusperiaatteen noudattamista. Jos tuomioistuin on epävarma periaatteen tulkinnasta, se voi tarvittaessa pyytää asiassa ennakkoratkaisua. Unionin tuomioistuin ilmoitti 19. kesäkuuta 1990 antamassaan tuomiossa (Factortame), että kansallisen tuomioistuimen on kansallisen oikeussäännön lainvoimaisuutta koskevan ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä välittömästi keskeytettävä kyseisen säännön soveltaminen, kunnes unionin tuomioistuin antaa asian ratkaisemiseksi suosituksen ja kansallinen tuomioistuin tekee ratkaisunsa.

Viimeisin päivitys 01.10.2010