Oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi

SEUT 15 ARTIKLAN JA ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Poikkeukset ja kolmansien oikeudet

Toimielimet voivat olla antamatta tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien tietojen ilmaiseminen

Jos asiakirjat ovat kolmannen osapuolen laatimia, EU:n toimielimen on epävarmoissa tapauksissa kuultava tätä arvioidakseen, onko sovellettava jotakin poikkeusta. EU-mailla on vahva vastustamisoikeus (mutta ei veto-oikeutta).

EU-maiden hallussa olevat asiakirjat

Jos EU-maa vastaanottaa pyynnön, joka koskee sen hallussa olevaa, jostakin EU:n toimielimestä peräisin olevaa asiakirjaa, sen on periaatteessa kuultava asianomaista toimielintä varmistaakseen, että asiakirjan luovuttaminen on tämän asetuksen tavoitteiden mukaista. Maa voi tämän asemesta toimittaa pyynnön edelleen kyseiselle toimielimelle.

Hakemukset, hakemusten käsittely ja asiakirjoihin tutustuminen

Arkaluonteiset asiakirjat

Rekisterit ja hallintokäytännöt

Julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Monia EU:n asiakirjoja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Näitä ovat muun muassa

Kertomukset ja täytäntöönpanotoimenpiteet

Kukin toimielin julkaisee vuosittain edeltävää vuotta koskevan kertomuksen, jossa ilmoitetaan niiden tapausten määrä, joissa toimielin on kieltäytynyt antamasta asiakirjoja tutustuttavaksi, kieltäytymisten perustelut sekä asiakirjarekisteriin kirjaamattomien arkaluonteisten asiakirjojen määrä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 3. joulukuu 2001 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Ensimmäinen osa: Periaatteet – II osasto: Yleisesti sovellettavat määräykset – 15 artikla (aiempi EY-sopimuksen 255 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 54–55)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EUVL L 145, 31.5.2001, s. 43–48)

Asetukseen (EY) N:o 1049/2001 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2016 (COM(2017) 738 final, 6.12.2017)

Viimeisin päivitys: 14.12.2017