Euroopan unioniin liittyminen – liittymisprosessi

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehty sopimus – EU:hun liittyminen

TIIVISTELMÄ

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Liittymistä koskevat vaatimukset

Hakijamaan on

Hakijamaan on täytettävä myös EU:n jäsenyysedellytykset. Näitä kutsutaan yleisesti Kööpenhaminan arviointiperusteiksi, sillä ne määritettiin kesäkuussa 1993 Kööpenhaminassa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa. Arviointiperusteet ovat seuraavat:

Madridissa joulukuussa 1995 kokoontunut Eurooppa-neuvosto lisäsi, että ehdokasmaan on voitava soveltaa EU:n lainsäädäntöä ja varmistaa, että osaksi kansallista lainsäädäntöä saatettua EU:n lainsäädäntöä pannaan tehokkaasti täytäntöön asianmukaisten hallinto- ja oikeuslaitosrakenteiden avulla.

EU:lla on oikeus päättää, milloin ehdokasmaa on täyttänyt jäsenyysedellytykset. EU:n on myös itse kyettävä vastaanottamaan uusia jäseniä.

Menettely

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan vaatimukset täyttävä maa toimittaa virallisen hakemuksen neuvostolle. Neuvosto ilmoittaa hakemuksesta Euroopan parlamentille, komissiolle ja kansallisille parlamenteille.

Kun komissio on antanut myönteisen lausunnon ja Eurooppa-neuvosto hyväksyntänsä, Eurooppa-neuvosto antaa maalle ehdokasmaan aseman.

Neuvottelut aloitetaan, kun Euroopan unionin neuvosto on tehnyt asiasta yksimielisen päätöksen.

Neuvotteluja käydään EU-maiden hallitusten ja ehdokasmaan hallituksen välisissä kokouksissa. Unionin säännöstö (EU:n lainsäädäntö) jaetaan erillisiin politiikan aloihin, joista neuvotellaan erikseen. (Tällä hetkellä 35 politiikan alaa tai ”lukua”.)

Liittymistä valmistelevassa vaiheessa komissio arvioi ehdokasmaan toimenpiteitä unionin säännöstön täytäntöönpanemiseksi. Se myös avustaa ehdokasmaita tässä prosessissa muun muassa TAIEX-ohjelman kaltaisilla liittymistä valmistelevilla rahoitusvälineillä.

Siirtymäjärjestelyt – sopimuspuolet keskustelevat myös siitä, voidaanko (ja miten) tiettyjä sääntöjä ottaa käyttöön asteittain, jotta uudella jäsenellä tai nykyisillä EU-mailla olisi riittävästi aikaa mukautua niihin. Tästä keskustellaan pääasiassa neuvottelujen loppuvaiheessa.

Samanaikaisesti neuvottelujen kanssa toteutetaan arviointiprosessia. Siinä tarkistetaan, onko asianomaiseen lukuun sisältyvät unionin säännöstön osat saatettu osaksi ehdokasmaan lainsäädäntöä. Vasta sitten, kun ehdokasmaa osoittaa panneensa kyseisen unionin säännöstön luvun täytäntöön tai panevansa sen täytäntöön viimeistään liittymispäivänä, kyseinen luku voidaan alustavasti sulkea. Poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa ehdokasmaa sopii unionin säännöstön tiettyyn osaan liittyvistä erityisjärjestelyistä.

Komissio pitää Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin ajan tasalla koko prosessin ajan esittämällä vuotuisia edistymiskertomuksia. Euroopan parlamentti käsittelee näitä kertomuksia ja antaa huomautuksensa täysistunnon hyväksymistä päätöksistä. Myös ehdokasmaa laatii vuosittain kansallisia ohjelmia, joissa se arvioi omaa edistymistään unionin säännöstön eri lukujen täytäntöönpanossa.

Neuvottelujen tärkeimpänä tavoitteena on valmistella liittymissopimusta. Euroopan unionin neuvoston on hyväksyttävä liittyminen yksimielisesti, ja myös Euroopan parlamentin on annettava sille hyväksyntänsä. Tämän jälkeen kukin EU-maa ja liittyvä maa allekirjoittavat ja ratifioivat liittymissopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

TAUSTAA

SÄÄDÖS

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla

Viimeisin päivitys: 09.05.2016