Euroopan unionin oikeuslähteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artikla

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN (SEUT) 207, 216 JA 288 ARTIKLAN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan unionin oikeuslähteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään eli primaarioikeuden, johdetun oikeuden ja täydentävän oikeuden lähteisiin (ks. normihierarkia).

Primaarilainsäädäntö

Johdettu oikeus

Johdettu oikeus koostuu yksipuolisista säädöksistä, jotka voidaan jakaa kahteen ryhmään:

EU:n ulkopuolisten maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyt kansainväliset sopimukset ovat myös keskeinen osa EU:n oikeutta. Ne on erotettu primaarilainsäädännöstä ja johdetusta oikeudesta, ja ne muodostavat sui generis -luokan. Joidenkin Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden mukaan niillä voi olla suora vaikutus ja niiden oikeudellinen arvo on suurempi kuin johdetun oikeuden, jonka on näin ollen oltava niiden mukainen.

Täydentävät oikeuslähteet

Täydentäviä oikeuslähteitä ovat oikeuden osat, joita ei erityisesti mainita perussopimuksissa. Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat:

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Viides osa – Unionin ulkoinen toiminta – II osasto – Yhteinen kauppapolitiikka – 207 artikla (aiempi EY-sopimuksen 133 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 140–141)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Viides osa – Unionin ulkoinen toiminta – V osasto – Kansainväliset sopimukset – 216 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 144)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 2 luku – Unionin säädökset, hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 1 jakso – Unionin säädökset – 288 artikla (aiempi EY-sopimuksen 249 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 171–172)

Viimeisin päivitys: 13.03.2020