VIS-asetus

VIS-asetuksessa määritellään viisumitietojärjestelmän (VIS) tarkoitus, toiminnot ja vastuualueet. Siinä säädetään edellytykset ja menettelyt viisumitietojen vaihtamiseksi Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja yhteistä viisumipolitiikkaa noudattavien assosioituneiden maiden välillä. Siten helpotetaan lyhytaikaista oleskelua koskevien viisumihakemusten käsittelyä, viisumin pidentämistä, peruuttamista ja mitätöimistä koskevia päätöksiä, viisumien tarkistamista sekä viisuminhakijoiden ja -haltijoiden henkilöllisyyden todentamista ja tunnistamista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus).

TIIVISTELMÄ

Viisumitietojärjestelmän (VIS) tarkoituksena on parantaa yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanoa, konsuliyhteistyötä ja keskusviisumiviranomaisten keskinäistä kuulemista

Erityistapauksissa kansalliset viranomaiset ja Europol voivat pyytää pääsyä viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin terroristirikosten ja muiden rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista varten. Järjestelmän käyttöä koskevista menettelyistä kyseisissä tapauksissa säädetään neuvoston päätöksessä 2008/633/YOS. Käyttö tapahtuu järjestelmään osallistuvissa valtioissa olevien keskusyhteyspisteiden kautta Europolin toimesta: ne tarkistavat pyynnöt ja huolehtivat yllä mainitun päätöksen noudattamisesta.

Viisumitietojärjestelmään tallennetaan ainoastaan seuraavat tietoluokat:

Pääsy viisumitietojärjestelmään

Niiden viranomaisten, joilla on pääsy viisumitietojärjestelmään, on varmistettava, että sitä käytetään vain siihen, mikä on tarpeen, asianmukaista ja oikeasuhteista viranomaistehtävien suorittamisen kannalta. Lisäksi viranomaisten on huolehdittava siitä, etteivät ne viisumitietojärjestelmää käyttäessään syrji viisumin hakijoita ja haltijoita ja että heidän ihmisarvoaan ja koskemattomuuttaan kunnioitetaan.

Tietojen tallentaminen viisumiviranomaisten toimesta

Kun hakemus on otettu tutkittavaksi viisumisäännöstön mukaisesti, viisumiviranomainen luo hakemustiedoston tallentamalla viisumitietojärjestelmään asetuksessa luetellut tiedot, kuten hakemuslomakkeessa annetut hakijan henkilö- ja matkustustiedot, valokuvan ja sormenjäljet.

Jos viisumi on päätetty myöntää, viisumiviranomainen tallentaa muita asiaankuuluvia lisätietoja, joita ovat esimerkiksi viisumityyppi, alue, jolla viisumin haltijalla on oikeus matkustaa, voimassaoloaika, maahantulojen lukumäärä, joihin viisumi oikeuttaa sen voimassaoloalueella ja sallitun oleskelun kesto.

Lisätietoja on annettava myös silloin, jos toista jäsenvaltiota edustava viisumiviranomainen keskeyttää hakemuksen käsittelyn sekä silloin, kun viisumi on päätetty evätä, mitätöidä tai peruuttaa tai kun sen voimassaoloaikaa pidennetään.

Tietojen käyttö viisumiviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten toimesta

Toimivaltainen viisumiviranomainen voi käyttää viisumitietojärjestelmää käsitellessään viisumihakemuksia ja tehdessään viisumin myöntämistä, epäämistä, pidentämistä, mitätöimistä ja peruuttamista koskevia päätöksiä tai lyhentäessään viisumin voimassaoloaikaa. Viisumiviranomaisella on oikeus tehdä hakuja joidenkin hakemuslomakkeeseen ja hakemusasiakirjoihin sisältyvien tietojen perusteella. Jos haku osoittaa, että hakijan tiedot on tallennettu viisumitietojärjestelmään, viisumiviranomaisella on oikeus tutustua hakemustiedostoon ja siihen linkitettyihin muihin hakemustiedostoihin.

Hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion on toimitettava edeltävää kuulemista varten tietopyyntö sekä hakemuksen numero viisumitietojärjestelmään ja ilmoitettava, miltä valtiolta tai valtioilta se pyytää tietoja. Viisumitietojärjestelmästä pyyntö lähetetään kyseessä olevalle valtiolle, joka puolestaan toimittaa vastauksensa viisumitietojärjestelmään, josta se välitetään edelleen pyynnön esittäneelle valtiolle.

Viisumiviranomaisilla on tilastojen ja raporttien laatimista varten oikeus tutustua joihinkin tietoihin, joista hakijaa ei voida tunnistaa.

Ulkorajoilla ja kansallisilla alueilla suoritettavista tarkastuksista vastaavilla viranomaisilla on oikeus tehdä hakuja viisumitietojärjestelmästä viisumitarran numeron ja sormenjälkien perusteella. Ne voivat hakea viisumitietojärjestelmästä tietoja henkilöllisyyden ja/tai viisumin aitouden tarkistamista varten sekä tarkistaakseen, täyttääkö henkilö kansalliselle alueelle tuloa ja siellä oleskelua ja asumista koskevat edellytykset. Jos viisumitietojärjestelmästä löydetään tämän tutkimuksen perusteella viisumin haltijaa koskevia tietoja, asiasta vastaavat viranomaiset voivat tutustua määrättyihin hakemustiedostossa oleviin tietoihin.

Tunnistaakseen henkilöitä, jotka eivät tai eivät enää ehkä täytä vaadittuja edellytyksiä, toimivaltaiset viranomaiset saavat tehdä hakuja sormenjälkitietojen perusteella. Jos kyseisen henkilön sormenjälkiä ei voida käyttää tai haku sormenjälkien perusteella epäonnistuu, asiasta vastaavat viranomaiset voivat tehdä hakuja viisumitietojärjestelmästä henkilön nimen, sukupuolen sekä syntymäajan ja -paikan ja/tai matkustusasiakirjasta saatujen tietojen perusteella. Kyseiset tiedot voidaan yhdistää henkilön kansallisuuteen.

Turvapaikkaviranomaisilla on oikeus tehdä hakuja viisumitietojärjestelmästä sormenjälkitietojen perusteella, mutta ainoastaan selvittääkseen, mikä EU:n jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä, ja hakemuksen käsittelyä varten. Jos turvapaikanhakijan sormenjälkiä ei kuitenkaan voida käyttää tai tiedonhaku epäonnistuu, viranomaiset voivat tehdä haun yllä esitettyjen tietojen perusteella.

Kukin hakemustiedosto säilytetään viisumitietojärjestelmässä enintään viiden vuoden ajan. Vain vastuussa olevalla valtiolla on oikeus muuttaa tai poistaa viisumitietojärjestelmään tallentamiaan tietoja.

Toiminta ja vastuualueet

Komission vastuulla olleen siirtymäkauden päätyttyä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (euLISA) on vastannut 1.joulukuuta 2012 lähtien keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen operatiivisesta hallinnosta. Koska euLISA huolehtii näiden kahden osapuolen välisestä tiedonsiirtoinfrastruktuurista, se on lisäksi vastuussa järjestelmään osallistuvien valtioiden ja palveluntarjoajan välisten yhteyksien valvonnasta, turvallisuudesta ja yhteensovittamisesta. euLISA varmistaa myös, että viisumitietojärjestelmän toiminta on VIS-asetuksen mukaista ja että vain asianmukaisesti valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy viisumitietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin.

Viisumitietojärjestelmä liitetään kunkin valtion kansalliseen järjestelmään sen kansallisen käyttöliittymän välityksellä. Järjestelmään osallistuvat valtiot nimittävät kansallisen viranomaisen, joka liitetään kansallisiin rajapintoihin ja joka myöntää asiasta vastaaville viranomaisille pääsyn viisumitietojärjestelmään.

Kukin valtio on vastuussa

Viisumitietojärjestelmässä olevia tietoja ei välitetä kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille, ellei se ole välttämätöntä kolmansien maiden kansalaisten henkilöllisyyden toteamiseksi yksittäisissä tapauksissa. Tietoja voidaan välittää määrättyjen edellytysten täyttyessä ja ottaen asianmukaisesti huomioon pakolaisten ja kansainvälistä suojelua pyytävien henkilöiden oikeudet.

Tietosuoja

Toimivaltaisen valtion on ilmoitettava asianosaisille tietojen käsittelystä vastaavan rekisterinpitäjän tunniste- ja yhteystiedot, tarkoitus, johon tietoja viisumitietojärjestelmässä käytetään, tietojen vastaanottajien ryhmät, tietojen säilytysaika sekä oikeus tutustua omiin tietoihin, oikaista niitä tai poistaa ne. Lisäksi toimivaltaisen valtion on ilmoitettava asianomaisille henkilöille tietojen keräämistä koskevasta velvoitteestaan. Kenellä tahansa on oikeus saada tietoa siitä, miten panna vireille kanne tai tehdä kantelu kyseisen valtion toimivaltaisille viranomaisille tai tuomioistuimille, jos häneltä evätään oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin, oikaista niitä tai poistaa ne.

Kunkin EU:n jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että direktiivin 95/46/EY mukaisesti nimetty kansallinen valvontaviranomainen valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta kyseisessä valtiossa. euLISAn toimia valvoo Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Käyttöönotto

Viisumitietojärjestelmä otettiin käyttöön keskusviisumitietojärjestelmän, kansallisten rajapintojen ja tiedonsiirtoinfrastruktuurin teknisen toteutuksen ja viisumitietojärjestelmän kattavan testauksen jälkeen. Valtioiden oli myös ensin toteutettava joitakin tarvittavia tiedonkeruu- ja siirtotoimia ensimmäisellä alueella, minkä jälkeen järjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön muilla alueilla.

Koska asetus on Schengenin säännöstöön kuuluva asiakirja, sitä sovelletaan EU:n jäsenvaltioihin lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia. Tanska on päättänyt panna asetuksen täytäntöön, ja sitä sovelletaan myös Islantiin, Norjaan ja Sveitsiin.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 767/2008

2.9.2008

-

EUVL L 218, 13.8.2008

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 810/2009

5.10.2009

-

EUVL L 243, 15.9.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/642/EU viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottopäivän määrittämiseksi yhdeksännellä, kymmenennellä ja yhdennellätoista alueella (EUVL L 299, 9.11.2013).

Komission päätös 2010/260/EU, annettu 4 päivänä toukokuuta 2010, viisumitietojärjestelmän toimintaan liittyvästä turvasuunnitelmasta (EUVL L 112, 5.5.2010).

Komission päätös 2010/49/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, ensimmäisten alueiden määrittämisestä viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottoa varten (EUVL L 23, 27.1.2010).

Komission päätös 2009/876/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, viisumitietojärjestelmän teknisistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotka koskevat tietojen tallentamista ja hakemusten linkittämistä, tietoihin tutustumista, tietojen muuttamista, poistamista ja ennen määräaikaa poistamista sekä tietojenkäsittelytapahtumalokin pitämistä ja sen tietoihin tutustumista (EUVL L 315, 2.12.2009).

Komission päätös 2009/756/EY, tehty 9 päivänä lokakuuta 2009, sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevista eritelmistä viisumitietojärjestelmässä tehtävää biometristä tunnistusta ja todentamista varten (EUVL L 270, 15.10.2009).

Komission päätös 2009/377/EY, tehty 5 päivänä toukokuuta 2009, kuulemisjärjestelyn ja muiden viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 767/2008 (VIS-asetus) tarkoitettujen menettelyjen täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 117, 12.5.2009).

Päätöksen liitteessä vahvistetaan täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat viisumitietojärjestelmän käyttöä kuulemista ja asiakirjapyyntöjä varten. Nykyinen viestintäverkko kuulemiseen viisumiasioissa on Schengenin konsultointiverkosto (VISION). Viisumitietojärjestelmän toiminnan käynnistyttyä VIS Mail -järjestelmää voidaan käyttää sen rinnalla seuraavantyyppisten sanomien lähettämiseen:

Kun kaikki Schengen-viisumeita myöntävät toimipaikat on liitetty viisumitietojärjestelmään, VIS Mail -järjestelmä on ainoa viestintäverkko sanomien vaihtamiseen viisumitietojärjestelmässä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011).

Viimeisin päivitys: 20.05.2014