Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkosto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 377/2004 maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tarkoituksena on luoda virallista yhteistyötä perustamalla maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostoja*.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Monet EU-maat sijoittavat maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä EU:n ulkopuolisissa maissa toimivien konsuliviranomaistensa yhteyteen. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tehtävänä on säilyttää suora yhteys vastaanottavan maan viranomaisiin, jotta helpotetaan tietojenvaihtoa seuraavista aiheista:

EU-maiden on tiedotettava toisilleen, neuvostolle ja Euroopan komissiolle lähettämistään maahanmuuttoalan yhteyshenkilöistä.

Samaan maahan lähetetyt maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt muodostavat paikallisia verkostoja, joissa ne erityisesti

Kokoukset pidetään joko neuvoston puheenjohtajana toimivan EU-maan aloitteesta tai muiden EU-maiden aloitteesta. Kokouksiin osallistuvat komission ja Euroopan raja- ja merivartioviraston edustajat, elleivät operatiiviset seikat edellytä kokouksen pitämistä ilman heidän läsnäoloaan.

EU-maiden on sovittava kahdenvälisesti tai monenvälisesti, että EU-maan lähettämät maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt huolehtivat myös yhden tai useamman muun EU-maan eduista. He voivat myös päättää jakaa tiettyjä tehtäviä keskenään.

Kunkin puolivuotiskauden jälkeen neuvoston puheenjohtajana toimivan EU-maan on laadittava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomus niissä maissa ja niillä alueilla toimivien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden toiminnasta, joilla on maahanmuuttoalalla erityinen merkitys EU:lle. Kertomus on laadittava komission päätöksessä 2005/687/EY vahvistetun mallin mukaisesti. Kertomuksen perusteella komissio laatii vuosittain yhteenvedon maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen kehityksestä.

Asetuksen arviointi ja ehdotettu uudelleenlaatiminen

Vuonna 2017 julkaistussa komission tiedonannossa Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanosta vahvistettiin, että asetusta on tarkasteltava uudelleen. Päätelmä perustui elokuussa 2017 loppuraporttinsa laatineiden ulkopuolisten konsulttien tekemään arviointiin. Arvioinnissa todetaan seuraavaa:

Arvioinnissa todetaan myös, että EU:n ulkopuolisiin maihin lähetettyjen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden tuottamaa EU:n tason lisäarvoa ei ollut hyödynnetty täysimääräisesti.

Näin ollen komissio esitti ehdotuksen asetuksen uudelleenlaatimiseksi toukokuussa 2018.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 5. tammikuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Maahanmuuttoalan yhteistyöhenkilö: yhden EU-maan edustaja, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet solmimaan ja ylläpitämään yhteyksiä vastaanottavan maan viranomaisiin edistääkseen maahanmuuttoa koskevia toimenpiteitä muun muassa ehkäisemällä laitonta maahanmuuttoa.
Laittomat maahanmuuttovirrat: sellainen henkilöiden siirtyminen uuteen asuinpaikkaan tai kauttakulku, jotka tapahtuvat lähettävän maan, kauttakulkumaan ja vastaanottavan maan lakisääteisten normien ulkopuolella.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1–4)

Asetukseen (EY) N:o 377/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2018) 303 final, 16.5.2018)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanosta (COM(2017) 558 final, 27.9.2017)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251,16.9.2016, s. 1–76)

Komission päätös 2005/687/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2005, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostojen toimintaa sekä tilannetta vastaanottavassa maassa laittomaan maahanmuuttoon liittyvien asioiden osalta käsittelevien kertomusten vakiokaavasta (EUVL L 264, 8.10.2005, s. 8–15)

Viimeisin päivitys: 16.01.2019