EU-maiden välinen yhteistyö rikoksen tuottaman hyödyn takaisin hankinnassa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2007/845/YOS varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien EU-maiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksessä asetetaan vaatimukset, jotka koskevat varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien kansallisten toimistojen perustamista EU-maihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen tarkoituksena on helpottaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja tunnistamista. Tällainen hyöty voidaan määrätä jäädytettäväksi, takavarikoitavaksi tai tuomita menetetyksi rikosoikeudenkäynnin tai riita-asiaa koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä.

EU-maiden on perustettava tai nimettävä alueelleen vähintään yksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto (joita voi olla enintään kaksi). Toimistojen on vaihdettava tietoja keskenään riippumatta siitä, mikä on niiden asema (lainvalvonta-, oikeus- tai hallintoviranomaisena).

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava EU-maan toimisto tai muu samoja tehtäviä hoitava viranomainen voi pyytää toisen EU-maan vastaavalta toimistolta tietoja rikos- tai riita-asian tutkinnan yhteydessä. Tietopyynnöstä tulisi käydä tarkasti ilmi

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto voi vaihtaa ilman erityistä pyyntöä eli omasta aloitteestaan tietoja, joita se katsoo toisen EU-maan toimiston tarvitsevan tehtäviensä suorittamiseksi.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 18. joulukuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

Euroopan komissio on perustanut puitepäätöksen jatkotoimena epävirallisen foorumin, joka tehostaa EU-yhteistyötä entisestään ja koordinoi tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/845/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 103–105)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39–50). Direktiiviin 2014/42/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45–55). Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59–78). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.04.2016