Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASATA:

Direktiivi 91/477/ETY – aseiden hankinta ja hallussapidon valvonta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä vahvistetaan neljä tuliaseluokkaa, joihin aseet luokitellaan vaarallisuutensa perusteella. Luokat määritellään direktiivin liitteessä I.

Soveltamisala

Direktiiviä ei sovelleta sota-aseiden ja -ampumatarvikkeiden kaupallisiin siirtoihin eikä aseiden ja ampumatarvikkeiden* hankintaan ja hallussapitoon, jota harjoittavat

Tämä direktiivi ei estä aseiden kantoa tai metsästystä ja urheiluammuntaa koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

Tuliaseenkantolupa

EU-maan viranomaiset myöntävät Euroopan tuliaseenkantoluvan pyynnöstä henkilölle, josta tulee laillisesti tuliaseen haltija ja käyttäjä. Luvan on aina oltava luvassa mainitun tuliaseen tai -aseiden käyttäjän hallussa.

Tunnistustiedot ja jäljittäminen

Myynti, hankinta ja hallussapito

Aseen hankinta ja hallussapito on sallittua henkilölle,

Luvat

Henkilölle, joka täyttää aseen hankintaa ja hallussapitoa koskevat vaatimukset, voidaan myöntää monivuotinen lupa. Tällöin on noudatettava tiettyjä muodollisuuksia:

Tuliaseiden EU:n sisällä tapahtuvan liikkumisen valvomiseksi direktiivissä säädetään seuraavia tapauksia koskevista menettelyistä:

EU-maiden rooli

Tarkistus ja ehdotukset

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2015 kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta osana tuliaseita koskevaa toimenpidepakettia. Pakettiin sisältyi ehdotus asedirektiivin tarkistamisesta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 17. lokakuuta 1991 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. tammikuuta 1993 mennessä.

KESKEISET TERMIT

* Tuliase: kannettava piipulla varustettu ase, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia ja joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi.

* Ampumatarvikkeet: kokonaiset patruunat tai niiden komponentit, mukaan luettuina hylsyt, nallit, ruuti, luodit ja ammukset, joita käytetään tuliaseessa.

* Välittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole asekauppias ja jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain tuliaseiden myynnistä, ostamisesta tai aseiden siirtojen järjestämisestä.

* Asekauppias: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka ammattitoiminta koostuu kokonaan tai osittain tuliaseiden, niiden osien tai ampumatarvikkeiden valmistuksesta, kaupasta, vaihdosta, vuokrauksesta, korjauksesta tai muuntamisesta.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EUVL L 256, 13.9.1991, s. 51–58)

Direktiiviin 91/477/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: REFIT-arviointi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991annetusta neuvoston direktiivistä 91/477/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2008annetulla neuvoston direktiivillä 2008/51/EY (COM(2015) 751 final, 18.11.2015)

Viimeisin päivitys: 17.03.2016