Tilapäinen matkustusasiakirja (TMA)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 96/409/YUTP tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Päätös ei koske kansallisia passeja, joiden voimassaoloaika on umpeutunut, vaan ainoastaan tapauksia, joissa matkustusasiakirja on kadonnut, varastettu, tuhoutunut tai se ei ole tilapäisesti saatavilla.

TMA:n hankkiminen

EU-maiden lähetystöt ja konsulaatit myöntävät tilapäisiä matkustusasiakirjoja seuraavissa tilanteissa:

TMA:n hakijan on lähetettävä sen kotimaan, josta hän on peräisin, nimeämälle viranomaiselle hakemuslomake ja liitettävä siihen oikeaksi todistetut valokopiot hänen henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa todentavista asiakirjoista.

Kulut ja maksut

TMA:n myöntävä EU-maa perii samat kulut ja maksut, jotka tavallisesti peritään hätäpassin myöntämisestä. Hakijoille, joilla ei ole käytettävissään riittäviä varoja muiden asiaan liittyvien paikallisten menojen maksamiseksi, annetaan tarvittavat varat sen jäsenvaltion hakemusajankohtana antamien ohjeiden mukaisesti, josta asianomainen henkilö on peräisin, päätöksen 95/553/EY säädösten (joka kumotaan direktiivillä (EU) 2015/637 1. toukokuuta 2018 alkaen) mukaisesti.

Voimassaoloaika

Sen varmistamiseksi, että kansalaiset pystyvät palaamaan tiettyyn paikkaan, TMA:n on oltava voimassa hieman kauemmin kuin sen matkan tekeminen vaatii, jota varten TMA on annettu. Tätä aikaa laskettaessa on otettava huomioon yöpymisten ja jatkoyhteyksien vaatima aika.

Turvallisuustoimet

Liitteessä III käsitellään TMA:han liittyvät turvallisuustoimet, jotka koskevat muun muassa käytettävää paperityyppiä ja numerointijärjestelmää sekä sitä, miten myöntävän viranomaisen leima sijoitetaan.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 96/409/YUTP, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1996, tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta (EUVL L 168, 6.7.1996, s. 4–11)

Päätökseen 96/409/YUTP tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 95/553/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1995, diplomaatti- ja konsuliedustustojen Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta (EUVL L 314, 28.12.1995, s. 73–76)

Neuvoston direktiivi (EU) 2015/637, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2015, yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteistä edustusta vailla oleville unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavan konsuliviranomaisten suojelun helpottamiseksi ja päätöksen 95/553/EY kumoamisesta (EUVL L 106, 24.4.2015, s. 1–13)

Viimeisin päivitys: 23.08.2016