Tuotantoeläinten suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 98/58/EY tuotantoeläinten suojelusta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eläimet

Direktiiviä sovelletaan elintarvikkeiden, villan, nahan ja turkisten tuotantoa varten tai muussa maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettaviin tai pidettäviin eläimiin (mukaan luettuina kalat, matelijat ja sammakkoeläimet). Direktiiviä ei sovelleta

Lisätietoa eri eläimiä koskevista vaatimuksista:

Elinolot

EU-maiden on vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti eläinten omistajien tai pitäjien on huolehdittava eläintensä hyvinvoinnista ja varmistettava, että eläimille ei aiheuteta tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahinkoa. Saadun kokemuksen ja nykyisen tieteellisen tiedon perusteella eläinten kasvatuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

Tarkastukset

EU-maiden on annettava säännökset, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia. Niiden on toimitettava tarkastuksista selvitys Euroopan komissiolle, joka antaa selvitysten perusteella ehdotuksia tarkastusten yhdenmukaistamiseksi.

Arviointi ja täytäntöönpano

Komissio antaa neuvostolle joka viides vuosi direktiivin täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, joka sisältää tarvittaessa parannusehdotuksia. Neuvosto tekee ratkaisunsa näistä ehdotuksista määräenemmistöllä.

EU-maat voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä.

Virallista valvontaa koskeva asetus

Eräitä direktiivissä säädettyjä teknisiä yksityiskohtia on muutettu elintarvikkeiden ja rehujen virallisesta valvonnasta annetulla uudella asetuksella (EU) 2017/625. Muutokset tulevat voimaan 14. joulukuuta 2019.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 8. elokuuta 1998 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1999 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, tuotantoeläinten suojelusta (EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23–27)

Direktiiviin 98/58/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Ks. konsolidoitu toisinto

Komission päätös 2006/778/EY, tehty 14 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen tuotantoeläintilojen tarkastusten aikana kerättäviä tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 314, 15.11.2006, s. 39–47)

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 13.11.2017