Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet – hyvät tuotantotavat

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006 – elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvät tuotantotavat

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään hyvien tuotantotapojen periaatteista*, jotka koskevat elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuja materiaaleja ja tarvikkeita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. elokuuta 2008 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* Hyvät tuotantotavat: laadunvarmistustekijät, joilla varmistetaan, että materiaalit ja tarvikkeet vastaavat niihin sovellettavia laatustandardeja vaarantamatta ihmisten terveyttä ja aiheuttamatta haitallisia muutoksia elintarvikkeiden koostumuksessa.

* Laadunvarmistusjärjestelmä: järjestelyt ja dokumentointi, joilla varmistetaan, että materiaalien ja tarvikkeiden laatu vastaa vaatimuksia.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 75–78)

Asetukseen (EY) N:o 2023/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 02.05.2016