Nautaeläinten alkioiden EU:n sisäinen kauppa ja tuonti

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 89/556/ETY — eläinten terveyttä koskevat vaatimukset EU:n sisäisessä nautaeläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kumoaminen

Asetuksella (EU) 2016/429 kumotaan ja korvataan direktiivi 89/556/ETY 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 29. syyskuuta 1989 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1991 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/556/ETY, annettu 25 päivänä syyskuuta 1989, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 302, 19.10.1989, s. 1–11)

Direktiiviin 89/556/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2006/168/EY, tehty 4 päivänä tammikuuta 2006, eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta (EUVL L 57, 28.2.2006, s. 19–34)

Ks. päätöksen 2006/168/EY konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Viimeisin päivitys: 04.05.2020