Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus

Komissio vahvistaa edellytykset ja erityissäännöt, joita sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) menojen rahoittamiseen. Kaksi uutta rahastoa perustetaan: Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto).

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella perustetaan yksi yhtenäinen oikeuskehys yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) menojen rahoittamista varten. Tätä varten perustetaan kaksi uutta rahastoa: Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto). Nämä kaksi rahastoa toimivat samanlaisen järjestelmän pohjalta, mutta niillä on kummallakin omat erityispiirteensä. Toimenpiteiden rahoitus toteutetaan osittain jäsenvaltioiden ja yhteisön välisenä yhteistyönä, ja säädöksessä vahvistetaan edellytykset, joiden avulla komissio voi kantaa yleisen talousarvion toteuttamiseen liittyvän vastuunsa, sekä selkiytetään jäsenvaltioita koskevat yhteistyövelvoitteet.

Asetuksessa määritellään maksajavirastojen ja yhteensovittamisesta vastaavien viranomaisten hyväksymisen ja hyväksynnän peruuttamisen edellytykset jäsenvaltioissa. Maksajavirastot vastaavat maksujen suorittamisesta, ja yhteensovittamisesta vastaavat viranomaiset huolehtivat maksajavirastojen hallinnoiman tilinpidon valvonnasta. Asetuksessa säädetään myös todentamisviranomaisista; ne ovat jäsenvaltion nimeämiä julkis- tai yksityisoikeudellisia yksiköitä, jotka vastaavat hyväksyttyjen maksajavirastojen hallinto- ja valvontajärjestelmien sekä niiden tilien tarkastamisesta. Jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet yhteisön taloudellisten etujen tehokkaan suojan varmistamiseksi. Lisäksi ainoastaan hyväksyttyjen maksajavirastojen toteuttamat menot voidaan korvata yhteisön talousarviosta; määrät maksetaan kokonaisuudessaan tuensaajille.

Maataloustukirahasto

Maataloustukirahastosta rahoitetaan jäsenvaltioiden ja komission välisenä yhteistyönä:

Maataloustukirahastosta rahoitetaan keskitetysti

Komissio antaa maataloustukirahaston menojen rahoittamiseksi tarvittavat määrärahat jäsenvaltioiden käyttöön kuukausittaisina korvauksina. Ne maksetaan jäsenvaltioiden toimittamien menoilmoitusten ja tietojen perusteella. Jos rahastojen sitoumuksissa ei noudateta yhteisön sääntöjä, komissio voi päättää vähentää maksettavia maksuja tai keskeyttää niiden maksamisen.

Komissio vahvistaa maataloustukirahaston menoihin käytettävissä olevan nettomäärän ja ottaa käyttöön maataloustukirahaston menojen kuukausittaisen varo- ja seurantajärjestelmän. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuukausittain kertomuksen, jossa se tarkastelee menojen kehitystä suhteessa varainhoitovuoden alussa vahvistettuihin profiileihin ja esittää ennakkoarvion kuluvan varainhoitovuoden menojen toteutumisesta.

Väärinkäytösten tai laiminlyöntien vuoksi takaisin perityt määrät on suoritettava maksajavirastoille, jotka palauttavat ne maataloustukirahastolle sidottuina tuloina merkiten määrät sille kuukaudelle, jona ne tosiasiallisesti saadaan perittyä takaisin.

Maaseuturahastosta rahoitetaan yksinomaan jäsenvaltioiden ja yhteisön välisenä yhteistyönä maaseudun kehittämisohjelmia, jotka toteutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti.

Tähän rahastoon liittyvät maksusitoumukset toteutetaan vuotuisina maksuerinä ennakkomaksuina, välimaksuina ja loppumaksuina. Kullekin maaseudun kehittämisohjelmalle suoritetaan välimaksuja käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen mukaan yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa, ja rahoitusosuuteen lisätään määrät, jotka komissio on vahvistanut viljelijöille maksettavia suoria tukia ja viinialaa koskevien säännösten nojalla. Mainitut maksut suoritetaan edellyttäen, että tietyt vaatimukset täyttyvät, esimerkiksi että komissiolle toimitetaan hyväksytyn maksajaviraston allekirjoittama menoilmoitus ja maksupyyntö. Jos ilmoitus ei ole yhteisön sääntöjen mukainen, komissio voi vähentää maksettavia maksuja tai keskeyttää niiden maksamisen.

Väärinkäytöstapauksissa yhteisön rahoitus perutaan kokonaan tai osittain tai, jos tuensaajalle on jo maksettu yhteisön varoja, hyväksytyn maksajaviraston on perittävä ne takaisin. Jäsenvaltio voi käyttää peruutetut tai takaisin perityt määrät uudelleen toimeen, joka on suunniteltu toteutettavaksi samassa maaseudun kehittämisohjelmassa.

Loppumaksu suoritetaan, kun on vastaanotettu maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus sekä vastaava tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeva päätös. Jos tarvittavia asiakirjoja ei toimiteta, loppumäärää koskeva maksusitoumus vapautetaan ilman eri toimenpiteitä.

Komission suorittama valvonta

Komissio valvoo yhteisön varojen moitteetonta hoitoa kaksivaiheisella menettelyllä, jonka muodostavat tilien tarkastaminen ja hyväksyminen sekä sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen. Jäsenvaltioiden on annettava komission käyttöön kaikki rahastojen moitteettoman toiminnan kannalta tarvittavat tiedot. Komissio voi järjestää paikalla tehtäviä tarkastuksia niiden tarkastusten lisäksi, joita jäsenvaltiot suorittavat omien kansallisten sääntöjensä mukaisesti. Jäsenvaltiolle osoitettuja maataloustukirahaston ja maaseuturahaston maksuja voidaan alentaa tai ne voidaan keskeyttää vakavien ja jatkuvien puutteiden tapauksessa.

Maataloustukien saajien nimet on jälkikäteen julkaistava samoin kuin heidän saamansa tukisummat.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1290/2005

18.8.2005

EUVL L 209, 11.8.2005

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 320/2006

3.3.2006

EUVL L 58, 28.2.2006

Asetus (EY) N:o 378/2007

12.4.2007

EUVL L 95, 5.4.2007

Asetus (EY) N:o 1437/2007

15.12.2007

EUVL L 322, 7.12.2007

Asetus (EY) N:o 479/2008

13.6.2008

EUVL L 148, 6.6.2008

Asetus (EY) N:o 13/2009

16.1.2009

EUVL L 5, 9.1.2009

Asetus (EY) N:o 73/2009

1.2.2009

EUVL L 30, 31.1.2009

Asetus (EY) N:o 473/2009

9.6.2009

EUVL L 144, 9.6.2009

Asetukseen (EY) N:o 1290/2005 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Käytettävissä olevat määrät ja rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot

Päätös 2008/321/EY [EUVL L 109, 19.4.2008].

Tämä päätös sisältää luettelon YMP:n rahoitusta koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi yhteisön rahoituksen ulkopuolelle jätetyistä menoista. Eräiden jäsenvaltioiden maksajavirastot ovat tarkastusten, kahdenvälisten keskustelujen ja sovittelumenettelyjen jälkeen päättäneet jättää kyseiset menot vuosina 2002–2007 yhteisörahoituksen ulkopuolelle. Tämä edellyttää kyseisten määrien vähentämistä.

Päätös 2009/379/EY [EUVL L 117, 12.5.2009].

Tässä päätöksessä vahvistetaan maaseuturahaston ja maataloustukirahaston käyttöön asetettavat määrät kaudella 2007–2013.

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Asetus (EY) N:o 883/2006 [EUVL L 171, 23.6.2006].

Tässä asetuksessa vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt maksajavirastojen kirjanpidon ja meno- ja tuloilmoitusten sekä menojen korvaamista koskevien edellytysten osalta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston yhteydessä.

Ks. konsolidoitu toisinto .

Asetus (EY) N:o 884/2006 [EUVL L 171, 23.6.2006].

Tässä asetuksessa vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) myönnettävän rahoituksen ja jäsenvaltioiden maksajavirastojen hoitaman julkisen varastoinnin toimien kirjanpidon osalta.

Ks. konsolidoitu toisinto .

Asetus (EY) N:o 885/2006 [EUVL L 171, 23.6.2006].

Tässä asetuksessa vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta.

Ks. konsolidoitu toisinto .

Asetus (EY) N:o 259/2008 [EUVL L 76, 19.3.2008].

Tässä asetuksessa vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt maataloustukirahaston ja Euroopan maaseuturahaston varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisen osalta. Tiedot on julkaistava yhdellä www-sivustolla viimeistään kunkin vuoden 30. huhtikuuta, ja niissä on ilmoitettava tuensaajan henkilötiedot ja hänen saamansa määrä.

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Asetus (EY) N:o 941/2008 [EUVL L 254, 9.109.2009].

Tässä asetuksessa määritellään niiden tilitietojen muoto ja sisältö, jotka on pidettävä komission saatavilla maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä sekä valvonta- ja ennustetarkoituksia varten.

Päätös 2009/373/EY [EUVL L 116, 9.5.2009].

Päätöksessä esitellään maaseuturahastosta rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen varainhoitovuoden 2008 osalta.

Päätös 2009/367/EY [EUVL L 111, 5.5.2009].

Päätöksessä esitellään maataloustukirahastosta rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen varainhoitovuoden 2008 osalta.

Väärinkäytökset, petokset ja takaisinperintä

Asetus (EY) N:o 1848/2006 [EUVL L 355, 15.12.2006].

Tässä säädöksessä vahvistetaan jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan rahoitukseen liittyvien petosten yhteydessä toteuttamat tiedotus- ja tutkintatoimet ja otetaan käyttöön asiaa koskeva tiedotusjärjestelmä.

Tutkimukset

Asetus (EY) N:o 78/2008 [EUVL L 25, 30.1.2008].

Tämä säädös koskee toimia, joita komission olisi toteutettava vuosina 2008–2013 yhteisessä maatalouspolitiikassa käyttöön otettujen kaukokartoitussovellusten avulla.

Viimeisin päivitys 10.09.2009