Maito- ja maitotuotealan yhteinen markkinajärjestely

Maito- ja maitotuotealan yhteisellä markkinajärjestelyllä vakautetaan hintoja ja varmistetaan kohtuullinen toimeentulo tuottajille interventiota, markkinointia ja kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevien järjestelmien ansiosta.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan 1. heinäkuuta 2008 alkaen maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä.

Asetus sisältää maito- ja maitotuotealan yhteiseen markkinajärjestelyyn sovellettavat kattavat säännökset. Ennen tämän säädöksen hyväksymistä kyseisistä tuotteista oli annettu hajanaisia säädöksiä, joista ensimmäinen oli peräisin vuodelta 1968.

Yhteinen markkinajärjestely käsittää sisämarkkinoilla sovellettavan interventiojärjestelmän ja eräitä tukitoimenpiteitä, joita sovelletaan eurooppalaisiin tuotteisiin silloin, kun niillä käydään kauppaa maailmanmarkkinoilla.

Soveltamisala

Maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

Sisämarkkinat

Markkinointivuosi alkaa kunakin vuonna 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta seuraavana vuonna. Voin interventiohinta 100 kilogrammalta on

Rasvattoman maitojauheen interventiohinta 100 kilogrammalta on 169,80 euroa.

Interventiojärjestelmä ja yksityinen varastointi

Jokaisen jäsenvaltion interventioelimet ostavat kunkin vuoden 1. maaliskuuta ja 31. elokuuta välisenä aikana voita hintaan, joka on 90 prosenttia interventiohinnasta, myöhemmin määritettäviä vaatimuksia noudattaen. Komissio voi keskeyttää intervention, jos interventio-ostoihin tarjottu määrä ylittää 30 000 tonnia vuonna 2008 ja sitä seuraavina vuosina. Ostetulla voilla on oltava tietyt ominaispiirteet, ja sen on täytettävä tietyt vaatimukset. Suolatun voin tai sellaisen voin, jota ei ole valmistettu kermasta tai maidosta, yksityiselle varastoinnille voidaan myöntää tukea. Tuen määrän vahvistamisessa otetaan huomioon varastointikustannukset ja tuoreen voin tai varastoidun voin ennakoitu hintakehitys. Varastoidun voin myynti on järjestettävä siten, ettei markkinoiden tasapaino vaarannu.

Jäsenvaltioiden interventioelimet ostavat 1. maaliskuuta ja 31. elokuuta välisenä aikana rasvatonta maitojauhetta interventiohintaan. Maidon koostumuksen on täytettävä tietyt vaatimukset, ja etenkin sen valkuaisainepitoisuuden on oltava 34 prosenttia rasvattomasta kuiva-aineesta. Komissio voi keskeyttää intervention, jos interventio-ostoihin tarjottu määrä ylittää 109 000 tonnia.

Tietyille juustoille kuten grana padanolle, parmiggiano reggianolle, provolonelle ja lampaan- tai vuohenjuustoille sekä varastointia kestäville juustoille myönnetään yksityisen varastoinnin tukea. Tuen määrä riippuu varastointikustannuksista ja hintojen ennakoidusta kehityksestä. Markkinatilanteen vaatiessa komissio voi päättää saattaa yksityisesti varastoituja juustoja uudelleen markkinoille.

Markkinoinnin erikoistuki

Tukea voidaan maksaa

Koululaisille tarjottavan maidon tuki

Lasten maidonkulutuksen edistämiseksi kouluille maksetaan tukea 0,25 litralle maitoa oppilasta kohden päivässä. Yhteisön tuki on 18,15 euroa 100 kilogrammalta kaikentyyppiselle maidolle. Jäsenvaltiot voivat myöntää lisätukea.

Kauppa yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa

Jäsenvaltiot voivat vaatia tuonnissa tuontitodistusta ja viennissä vientitodistusta.

Yleensä maito- ja maitotuotealan tuotteisiin sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa yhteisen tullitariffin tulleja ja tulleja vastaavien maksujen ja määrällisten rajoitusten tai vastaavien toimenpiteiden soveltaminen on kielletty.

Lisätulleja voidaan kantaa Maailman kauppajärjestössä (WTO) maataloudesta tehdyn sopimuksen (FR, pdf) ehtojen mukaisesti. Yhteisö ilmoittaa WTO:lle kynnyshinnat, joiden alittuessa kyseisiä tulleja voidaan kantaa. Lisäksi tietyissä olosuhteissa tariffikiintiöt voidaan jakaa ”ensin tullutta palvellaan ensin” -menetelmän, ”samanaikainen tutkimus” -menetelmän, ”perinteiset/uudet toimijat” -menetelmän tai jonkin muun syrjinnän estävän menetelmän mukaan.

Maailmanmarkkinahinnan ja yhteisön markkinoilta saatavan hinnan välinen ero voidaan kattaa vientituella. Se määritetään noudattaen menetelmää, jota pidetään soveltuvimpana ja vähiten hallinnollista rasitusta aiheuttavana. Lisäksi kyseisen tuen vahvistamisessa otetaan huomioon useita tekijöitä, kuten maidon hinta ja markkinointikustannukset. Lisäksi tietyissä tapauksissa yhteisö voi peruuttaa tuontitullit osaksi tai kokonaan ja periä jopa vientimaksuja, jos esimerkiksi vapaasti rajalla -hinta ylittää huomattavasti yhteisön hintatason ja yhteisön markkinat uhkaavat sen vuoksi häiriintyä.

Suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos yhteisön markkinat ovat vaarassa häiriintyä vakavasti tuonnin tai viennin vuoksi. Myös sisäisen jalostusmenettelyn käyttö voidaan tietyissä olosuhteissa kieltää.

Komiteamenettely

Komissiota avustaa asetuksen täytäntöönpanossa maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1255/1999

26.6.1999

-

EYVL L 160, 26.6.1999

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1040/2000

26.5.2000

-

EYVL L 118, 19.5.2000

Asetus (EY) N:o 1526/2000

15.7.2000

-

EYVL L 175, 14.7.2000

Asetus (EY) N:o 1670/2000

29.7.2000

-

EYVL L 193, 29.7.2000

Asetus (EY) N:o 509/2002

23.3.2002

-

EYVL L 79, 22.3.2002

Asetus (EY) N:o 1787/2003

24.10.2003

1.4.2004 (osittainen soveltaminen)

EUVL L 270, 21.10.2003

Asetus (EY) N:o 186/2004

4.2.2004

-

EUVL L 29, 3.2.2004

Asetus (EY) N:o 1913/2005

2.12.2005

-

EUVL L 307, 25.11.2005

Asetus (EY) N:o 1152/2007

7.10.2007

-

EUVL L 258, 4.10.2007

Asetus (EY) N:o 105/2008

13.2.2008

-

EUVL L 32, 6.2.2008

Asetukseen (EY) N:o 1255/1999 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf-muodossa) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komission asetus (EY) N:o 2771/1999, annettu 16. joulukuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta [EYVL L 333, 24.12.1999]

Ks. konsolidoitu teksti (pdf).

Komission asetus (EY) N:o 2799/1999, annettu 17. joulukuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta [EYVL L 340, 31.12.1999]

Ks. konsolidoitu teksti (pdf).

Komission asetus (EY) N:o 2707/2000, annettu 11. joulukuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta [EYVL L 311, 12.12.2000]

Ks. konsolidoitu teksti (pdf).

Komission asetus (EY) N:o 214/2001, annettu 12. tammikuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta [EYVL L 37, 7.2.2001]

Ks. konsolidoitu teksti (pdf ).

Komission asetus (EY) N:o 2535/2001, annettu 14. joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta [EYVL L 341, 22.12.2001]

Ks. konsolidoitu teksti (pdf).

Komission asetus (EY) N:o 1244/2004, annettu 6. heinäkuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta varastointivuonna 2004/2005 [EUVL L 236, 7.7.2004]

Komission asetus (EY) N:o 562/2005, annettu 5. huhtikuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista maito- ja maitotuotealalla [EUVL L 95, 14.4.2005]

Komission asetus (EY) N:o 1898/2005, annettu 9. marraskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta [EUVL L 308, 25.11.2005]

Ks. konsolidoitu teksti (pdf).

Komission asetus (EY) N:o 734/2006, annettu 16. toukokuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia varastointijaksolla 2006/2007 koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta [EUVL L 129, 17.5.2006]

Komission asetus (EY) N:o 1282/2006, annettu 17. elokuuta 2006 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maidon ja maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien osalta [EUVL L 234, 29.8.2006]

Ks. konsolidoitu teksti (pdf).

Komission asetus (EY) N:o 587/2006, annettu 30. toukokuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia varastointijaksolla 2007/2008 koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta [EUVL L 139, 31.5.2007]

Maitokiintiöt

Neuvostonasetus (EY) N:o 1788/2003 , annettu 29. syyskuuta 2003, maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta [EUVL L 270, 21.10.2003, s. 123] Huhtikuun 1. päivästä 2004 alkaen 11 perättäisen 12 kuukauden jakson ajan jäsenvaltiot perivät maanviljelijöiltä maksun kyseisten 12 kuukauden aikana kaupan pidetystä lehmän maidosta tai muista kaupan pidetyistä maitotuotteista niiden määrien osalta, jotka ylittävät kullekin jäsenvaltiolle myönnetyt enimmäisviitemäärät.

See also

Lisätietoa aiheesta on saatavilla maatalouden pääosaston sivustolta (DE) (EN) (FR) ja alan lainsäädännöstä. Myös maitoa ja maitotuotteita Euroopan unionissa käsittelevä julkaisu (FR, pdf) sisältää tätä alaa koskevia tietoja.

Viimeisin päivitys 07.03.2008