Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu niiden kauppaa rajoittamalla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 338/97 – luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kaupan valvonta

Organisointi ja tiedotus

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. kesäkuuta 1997 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä (EUVL L 061, 3.3.1997, s. 1–69)

Asetukseen (EY) N:o 338/97 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1–69)

Ks. konsolidoitu toisinto

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 792/2012, annettu 23 päivänä elokuuta 2012, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta (EUVL L 242, 7.9.2012, s. 13–45)

Ks. konsolidoitu toisinto

Neuvoston päätös (EU) 2015/451, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES) (EUVL L 75, 19.3.2015, s. 1–3)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/736, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden unioniin tuonnin kieltämisestä (EUVL L 117, 8.5.2015, s. 25–44)

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: EU:n lähestymistapa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan (COM(2014) 64 final, 7.2.2014).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

Viimeisin päivitys: 27.07.2017