EU:n tullittomuusjärjestelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1186/2009 - tullittomuusjärjestelmän luominen

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella vapautetaan sekä EU:hun tuotavat että sieltä vietävät tavarat niihin tavallisesti sovellettavista tullimaksuista.

Siinä määritellään tapaukset, joissa EU:hun tuotaville ja sieltä vietäville tuotteille myönnetään tuonti- ja vientitullittomuus ja vapautus toimenpiteistä, jotka on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 artiklan perusteella (entisen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 133 artiklan perusteella).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TUONTITULLITTOMUUS

Tuontitullittomuutta sovelletaan moniin eri tavaralajeihin. Tavarat vapautetaan tuontitulleista tietyin edellytyksin, jos ne kuuluvat seuraaviin

Henkilökohtainen omaisuus

Vähäarvoiset tavarat, muut kuin kaupalliset tavarat, investointitavarat ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat

Maataloustuotteet, biologiset ja kemialliset tuotteet, lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet

Muut

Jos tuontitullittomuuden edellytyksenä on, että tavaroita käytetään tiettyyn tarkoitukseen, asianomaisen henkilön velvollisuutena on toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle todisteet tämän edellytyksen täyttymisestä. Tällaisessa tilanteessa tullittomuuden voivat myöntää vain asianomaisen EU-maan toimivaltaiset viranomaiset.

VIENTITULLITTOMUUS

Vientitullittomuutta sovelletaan moniin eri tavaralajeihin. Tavarat vapautetaan vientitulleista tietyin edellytyksin, jos ne kuuluvat seuraaviin

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 30 joulukuuta 2009.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23–57)

Viimeisin päivitys: 15.11.2015