Turvallisten tuotteiden kaupan pitämistä EU:ssa koskevat yhdenmukaiset ehdot (vaatimustenmukaisuusmerkintä)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Päätös N:o 768/2008/EY – tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvät yhteiset puitteet EU:ssa

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksessä vahvistetaan yhteiset periaatteet ja menettelyt, joita EU-lainsäädännössä on noudatettava, kun yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja EU:ssa ja Euroopan talousalueella (ETA).

Siihen sisältyy viitesäännöksiä, jotka on otettava osaksi tuotelainsäädäntöä sen tarkistamisen yhteydessä. Sellaisena se muodostaa pohjan tulevalle tuotteita koskevalle yhdenmukaistamislainsäädännölle.

Siinä vahvistetaan CE-vaatimustenmukaisuusmerkintää* koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Päätöksessä annetaan yksiselitteiset määritelmät peruskäsitteille, joita ovat muun muassa ”valmistaja” , ”markkinoille saattaminen” , tuotteiden ”palautusmenettely” ja ”markkinoilta poistaminen” .

Tuoteketjun valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden osalta määritetään yksiselitteinen vastuunjako.

Valmistajien on varmistettava, että heidän tuotteensa ovat asiaa koskevan lainsäädännön mukaisia, ja suoritettava asianmukainen vaatimustenmukaisuuden* arviointimenettely. Kun tuotteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu, valmistajan on kiinnitettävä tuotteeseen CE-merkintä.

Maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on noudattanut asianmukaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ja että tuotteen mukana ovat vaaditut asiakirjat ja CE-merkintä.

Jakelijoiden on toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen ja varmistettava, että tuotteen mukana ovat vaaditut asiakirjat ja CE-merkintä.

Päätöksessä annetaan myös yhteiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita kutsutaan moduuleiksi. Lainsäätäjien on valittava parhaiten soveltuva menettely sen perusteella, millaisen riskin tuote saattaa aiheuttaa.

Päätöksessä vahvistetaan EU-lainsäädännön perusteella vaatimustenmukaisuuden arviointeja suorittavien ilmoitettujen laitosten nimeämistä ja valvontaa koskevat yhdenmukaiset säännöt. Säännöissä säädetään niiden velvollisuuksista, kun tarvitaan kolmannen osapuolen suorittamia vaatimustenmukaisuuden arviointeja (eli riippumattoman laitoksen suorittamia vaatimustenmukaisuusvarmennuksia).

Markkinavalvontasäännöt käsittelevät tuotteita, joihin sisältyy terveys- tai turvallisuusriski tai jotka eivät noudata asianomaista lainsäädäntöä.

KESKEISET TERMIT

* CE-merkintä: tarkoittaa, että tuote täyttää sovellettavat terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset ja että sille on suoritettu asianmukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

* Vaatimustenmukaisuuden arviointi: menettely, joka takaa, että tuote täyttää prosessille, palvelulle, järjestelmälle, henkilölle tai elimelle määritellyt vaatimukset.

TAUSTAA

Yrityksille CE-merkintä tarkoittaa, että niiden tuotteet voivat liikkua vapaasti Euroopan talousalueella (EU-maat, Islanti, Liechtenstein ja Norja). Kuluttajille se osoittaa, että heidän ostamansa tuote on eurooppalaisen tuotelainsäädännön mukainen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 768/2008/EY

9.7.2008

EUVL L 218, 13.8.2015, s. 82–128

Viimeisin päivitys: 22.10.2015