Toimivalta ja sovellettava laki perintöasioissa sekä eurooppalainen perintötodistus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 650/2012 perintöasioista sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan kaikkiin perimyksen yksityisoikeudellisiin näkökohtiin.

Sitä ei sovelleta

Muut yksityisoikeuden alat kuin perimys (esim. aviovarallisuussuhteet, lahjat ja eläkejärjestelyt) eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

Toimivalta ja sovellettava laki

Kyseistä lakia sovelletaan esimerkiksi seuraaviin:

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

Kun yksi viranomainen soveltaa kansainväliseen perimykseen yhtä lakia, vältetään samanaikaiset menettelyt, joissa tehdään mahdollisesti ristiriitaisia oikeuden päätöksiä. Siten varmistetaan myös, että yhdessä EU-maassa tehdyt päätöksettunnustetaan kaikissa EU-maissa ilman eri menettelyä. EU-maassa tehty ja siellä täytäntöönpanokelpoinen päätös on täytäntöönpanokelpoinen toisessa EU-maassa, kun paikallinen tuomioistuin on jonkun asiaan osallisen hakemuksesta julistanut päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi.

Eurooppalainen perintötodistus

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 5. heinäkuuta 2012.

TAUSTAA

Lisätietoja löytyy Euroopan oikeusportaalista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 107–134)

Asetukseen (EU) N:o 650/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1329/2014, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 30–84). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.01.2016(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).