Eurooppalainen suojelumääräys – rikoksen uhrien suojeleminen EU:ssa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2011/99/EU — Eurooppalainen suojelumääräys

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa vain, jos määräyksen antaneessa EU-maassa on aiemmin määrätty suojelutoimenpide, jolla vaaraa aiheuttavalle henkilölle on asetettu yksi tai useampi seuraavista kielloista tai rajoituksista:

Eurooppalaisen suojelumääräyksen antaminen

Määräys annetaan muun muassa seuraavin edellytyksin:

Määräystä voidaan pyytää joko siinä EU-maassa, jossa suojeltava henkilö kyseisellä hetkellä asuu tai oleskelee (täytäntöönpanovaltio) tai siinä, jossa määräys annetaan (määräyksen antanut valtio).

Määräyksen tunnustamisesta kieltäytyminen

Täytäntöönpanovaltio voi kieltäytyä tunnustamasta määräystä muun muassa seuraavin perustein:

Jos täytäntöönpanovaltio kieltäytyy tunnustamasta määräystä, sen on

Määräykseen täytäntöönpano

Täytäntöönpanovaltio vastaa toimenpiteiden määräämisestä ja toteuttamisesta määräyksen täytäntöön panemiseksi. Jos määräystä rikotaan, se voi

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 10. tammikuuta 2012. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 11. tammikuuta 2015.

TAUSTAA

Ks. uhreja käsittelevä osio Euroopan komission oikeussivustolla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä (EUVL L 338, 21.12.2011, s. 2–18)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 606/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 4–12)

Viimeisin päivitys: 25.01.2016