Schengen-alueen vahvistaminen

Schengen-alueen vahvistamiseen tähtäävän eurooppalaisen strategian tavoitteena on parantaa yhteisten sääntöjen soveltamista ja käsitellä tehokkaammin ulkorajoilla esiintyviä poikkeuksellisia uhkia.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 16 päivänä syyskuuta 2011, Schengen-alueen hallinnointi - vapaan liikkumisen alue vahvemmaksi [KOM(2011) 561 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Niin sanotun arabikevään vallankumoukset keväällä 2011 toivat merkittävän suuria maahanmuuttajavirtoja joihinkin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Nämä tapahtumat ovat tuoneet esiin tarpeen vahvistaa Schengen-alueen yhteisten sääntöjen soveltamista ja säädellä sisärajoilla tehtävien tarkastusten palauttamista poikkeuksellisissa olosuhteissa etenkin silloin, kun Schengen-alueen yleinen toimivuus on vaarassa.

Vuonna 2011 komissio julkaisi yhden tiedonannon ja kaksi lainsäädäntöehdotusta tähän ongelmaan puuttumiseksi. Lainsäädäntöehdotukset hyväksyttiin sittemmin lokakuussa 2013.

Schengen-alueen sääntöjen soveltamisen parempi arviointi

Kansalaisten vapaa liikkuminen Schengen-alueella perustuu vastavuoroiseen luottamukseen siihen, että jokainen Schengen-alueeseen osallistuva jäsenvaltio kykenee ja on valmis soveltamaan koko joukkoa yhteisiä säännöksiä, jotka koskevat muun muassa tarkastuksia ulkorajoilla, viisumeja, poliisiyhteistyötä, oikeudellista yhteistyötä ja Schengenin tietojärjestelmää koskevia toimenpiteitä (Schengenin säännöstö).

Tämän saavuttamiseksi on välttämätöntä ensiksikin vahvistaa arviointimekanismia, jolla on tarkoitus valvoa Schengenin säännöstön soveltamista EU-maissa, ja toiseksi varmistaa, että arviointikertomuksissa annettuja suosituksia seurataan ja valvotaan tarkoituksenmukaisesti etenkin silloin, kun havaitaan epäonnistumisia tai heikkouksia. Komissio on vastuussa näiden valvonta- ja seurantatoimenpiteiden suorittamisesta.

Järjestelmä kaiken edellä mainitun toteuttamiseksi esitettiin neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1053/2013, joka koskee arviointi- ja valvontamekanismin perustamista. EU-maat ja komissio ovat yhdessä vastuussa mekanismin täytäntöönpanosta, vaikka komissiolla on asiassa koordinoiva rooli.

Rajatarkastusten väliaikainen palauttaminen sisärajoille

Schengenin rajasäännöstön perusteella EU-maa voi jo palauttaa väliaikaisesti rajatarkastukset sisärajoilleen, jos sen yleiseen järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka (kuten terrorismin uhka tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä uhka).

Asetuksella (EU) N:o 1051/2013 laajennetaan tämä mahdollisuus koskemaan tiettyjä vakavia puutteita, jotka liittyvät ulkorajojen valvontaan ja jotka on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1053/2013. Kuitenkin tässä tapauksessa aloite palauttamisesta kuuluu komissiolle ja neuvostolle:

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013 , annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1051/2013 , annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta rajavalvonnan väliaikaista palauttamista sisärajoille poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevien yhteisten sääntöjen vahvistamiseksi (EUVL L 295, 6.11.2013).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Schengen-alueen toimintaa koskeva viides puolivuotiskertomus 1. marraskuuta 2013-30. huhtikuuta 2014 ( COM(2014) 292 final - ei julkaistu EUVL:ssä).

Komissio esittää 16 päivänä syyskuuta 2011 annetun tiedonannon jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle puolivuosittain kertomuksen Schengen-alueen toiminnasta. Viimeisimmässä kertomuksessa eritoten todetaan, että valmistelut uuden arviointimekanismin soveltamiseksi ovat käynnissä ja että ensimmäisiä uuden mekanismin avulla tehtyjä arviointeja voidaan odottaa tehtäviksi tammikuusta 2015 alkaen.

Viimeisin päivitys 28.05.2014