Oikeudenmukainen oikeudenkäynti: epäillyn oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Direktiivi 2010/64/EU – oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan EU:n laajuiset vähimmäissäännöt, joka koskevat oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä sekä eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoon liittyvissä menettelyissä.

Se on ensimmäinen vaihe sarjassa toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan prosessuaalisia oikeuksia koskevat EU:n laajuiset vähimmäissäännöt vuonna 2009 laaditun etenemissuunnitelman mukaisesti. Tämän jälkeen hyväksyttiin vuonna 2012 direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Oikeus tulkkaukseen

Epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka eivät puhu tai ymmärrä kyseessä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, on tarjottava maksutonta tulkkausta muun muassa

poliisikuulusteluissa,

olennaisissa asiakkaan ja asianajajan tapaamisissa,

kaikissa oikeuden istunnoissa ja tarvittavissa välikäsittelyissä.

Tarvittaessa tulkkausta voidaan tarjota videoneuvottelun, puhelimen tai internetin välityksellä, jollei tulkin fyysinen läsnäolo ole välttämätöntä menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi.

Oikeus saada keskeiset asiakirjat käännetyiksi

Epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka eivät ymmärrä rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, on toimitettava heidän puolustuksensa kannalta olennaisten asiakirjojen kirjallinen käännös. Näitä asiakirjoja ovat

henkilön vapaudenmenetystä koskevat päätökset

syytteet

tuomiot.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti päättää myös muiden asiakirjojen kääntämisestä. Epäillyt tai syytetyt henkilöt tai heidän oikeusavustajansa voivat myös pyytää muiden olennaisten asiakirjojen kääntämistä.

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskevien menettelyjen kohteena oleville henkilöille on tarjottava tulkkausta ja tarvittaessa pidätysmääräyksen kirjallinen käännös.

Tulkkauksen ja käännösten laatu

Tulkkauksen ja toimitettujen käännösten on oltava riittävän laadukkaita, jotta asianomaiset henkilöt tuntevat heitä vastaan vireillä olevan asian ja kykenevät käyttämään oikeuttaan puolustukseen. Tämän varmistamiseksi EU-maiden on perustettava pätevien ja itsenäisten kääntäjien ja tulkkien rekisteri, jonka on oltava oikeusavustajien ja asiasta vastaavien viranomaisten saatavilla.

MILLOIN DIREKTIIVI TULEE VOIMAAN?

Direktiivi tuli voimaan 15. marraskuuta 2010. Se oli saatettava osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä 27. lokakuuta 2013 mennessä.

TAUSTAA

Syytetyn oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1–7)

Viimeisin päivitys: 30.10.2015