Uhrien parempi suojelu rikosoikeudellisissa menettelyissä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista.

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä annetaan seuraavat oikeudet:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 15. marraskuuta 2012. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 16. marraskuuta 2015.

TAUSTAA

Direktiivi korvaa neuvoston puitepäätöksen (2001/220/YOS) uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57–73)

Viimeisin päivitys: 15.02.2016