Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

Asetuksella (EU N:o 439/2010 perustetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto vahvistamaan jäsenvaltioiden yhteistyötä tällä alalla sekä auttamaan niitä selviytymään kriisitilanteissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) on Euroopan unionin (EU) virasto, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2011. Sen tehtävänä on:

Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi liittynevät EASO:on assosioituneina maina lähiaikoina, kun kunkin maan EU:n kanssa neuvotellut sopimukset on ratifioitu.

Jäsenmaiden yhteistyön tukeminen turvapaikka-asioissa

Turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtävät tällä alalla ovat seuraavat:

Tuki erityisen paineenkohteeksi joutuneille jäsenvaltioille

EASO koordinoi hätäapua tarjoamalla tilapäistä tukea ja apua jäsenvaltioille, joiden vastaanottotilat ja turvapaikkajärjestelmät ovat joutuneet erityisen paineen kohteiksi.

Tämä apu käsittää pääasiassa turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämistä paikan päälle jäsenvaltion niitä pyytäessä. Ne tarjoavat tulkkauspalveluihin, alkuperämaihin ja turvapaikkatapausten käsittelyyn ja hallintoon liittyvää asiantuntemusta.

EASO:n päättäessä lähettää yhden tai useampia turvapaikka-asioiden tukiryhmiä se laatii yhdessä pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa toimintasuunnitelman, jossa määritellään:

Jäsenmaat huolehtivat tukiryhmien asiantuntijoiden saatavuudesta, ja ne ovat listattuina EASO:n turvapaikkavalmiushenkilöjen luettelossa.

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpano

EASO tukee yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella.

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän sisäisen ulottuvuuden osalta EASO:n panos on pääasiallisesti:

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ulkoisen ulottuvuuden suhteen EASO on erityisesti vastuussa seuraavista asioista:

EASO:n rakenne ja hallintojärjestelmä

Hallintoneuvosto on EASO:n suunnitteleva ja valvova viranomainen. Se koostuu EU:n jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden sekä Euroopan komission edustajista sekä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasioiden päävaltuutetun (UNHCR) edustajasta.

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan, joka vastaa viraston juoksevasta hallinnosta. Hän on sen laillinen edustaja

Neuvoa-antava ryhmä on EASO:n ja kansalaisyhteiskunnan tila jatkuvalle kahdenväliselle vuoropuhelulle, tietojen vaihtamiselle ja kokoamiselle. Se kokoaa yhteen asiantuntijoita turvapaikka-asian eri aloilta.

Viraston tulot koostuvat pääasiassa EU:n kokonaistalousarvioon kirjatusta tuesta sekä assosioituneiden maiden maksuosuuksista.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 439/2010

18.6.2010

-

EUVL L 132, 29.5.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/762/EU, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimipaikan vahvistamisesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 324, 9.12.2010].

Päätöksessä säädetään, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston kotipaikka on Valetta, Malta.

Neuvoston päätös 2014/185/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 102, 5.4.2014].

Neuvoston päätös 2014/186/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 102, 5.4.2014].

Neuvoston päätös 2014/194/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Islannin tasavallan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 106, 9.4.2014].

Neuvoston päätös 2014/204/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 109, 12.4.2014].

Viimeisin päivitys 22.07.2014