EU:n vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä – vapausrangaistukset ja vankien siirrot

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2008/909/YOS – vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa

TIIVISTELMÄ

Tällä puitepäätöksellä pyritään laajentamaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista. Sen mukaan EU-maat sitoutuvat tunnustamaan toinen toistensa lait ja päätökset, jotka koskevat rikosasioissa annettuja tuomioita, joissa määrätään vapausrangaistus.

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksessä kuvataan, kuinka EU-maat tunnustavat ja panevat täytäntöön toistensa rikosasioissa antamat tuomiot. Tarkoituksena on auttaa tuomion saaneita sopeutumaan paremmin uudelleen yhteiskuntaan.

Päätöksen mukaan EU-maa voi panna täytäntöön alueellaan asuvan henkilön vapausrangaistuksen, jonka toinen EU-maa on määrännyt.

Sillä perustetaan järjestelmä tuomittujen vankien siirtämiseksi vapausrangaistuksen suorittamista varten takaisin siihen EU-maahan, jonka kansalaisia he ovat (tai jossa he normaalisti elävät) tai toiseen EU-maahan, johon heillä on läheiset suhteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Menettely perustuu seuraaviin periaatteisiin:

Euroopan komission vuoden 2014kertomuksessa puitepäätösten 2008/909/YOS, 2008/947/YOS ja 2009/829/YOS täytäntöönpanosta todetaan, että huolimatta joidenkin EU-maiden tähänastisista ponnisteluista näiden kolmen säännöksen täytäntöönpano on riittämätöntä. Se kehottaa niitä EU-maita, jotka eivät ole vielä toimeenpanneet päätöksiä, tekemään niin viipymättä.

MISTÄ ALKAEN PUITEPÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Puitepäätös tuli voimaan 5. joulukuuta 2008. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 5. joulukuuta 2011.

TAUSTAA

Joka vuosi useita tuhansia EU:n kansalaisia etsitään väitettyjen rikosten vuoksi tai tuomitaan jossakin muussa EU-maassa kuin kotimaassaan. Oikeuden päätösten vastavuoroinen tunnustaminen on rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön kulmakivi EU:ssa.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2008/909/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa (EUVL L 327, 5.12.2008, s. 27–46)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston puitepäätös 2008/947/JHA, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi (EUVL L 337, 16.12.2008, s. 102–122)

Neuvoston puitepäätös 2009/829/YOS, tehty 23 päivänä lokakuuta 2009, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona (EUVL L 294, 11.11.2009, s. 20–40)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sellaisten rikostuomioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapaudenmenetyksen käsittävä toimenpide, valvontatoimenpide ja vaihtoehtoisia seuraamuksia taikka valvontatoimia vaihtoehtona tutkintavankeudelle, tehtyjen puitepäätösten 2008/909/YOS, 2008/947/YOS ja 2009/829/YOS täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (COM(2014) 57 final, 5.2.2014)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – taulukot ”Nykytila” ja ”Ilmoitukset”, jotka on liitetty asiakirjaan: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sellaisten rikostuomioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapaudenmenetyksen käsittävä toimenpide, valvontatoimenpide ja vaihtoehtoisia seuraamuksia taikka valvontatoimia vaihtoehtona tutkintavankeudelle, tehtyjen puitepäätösten 2008/909/YOS, 2008/947/YOS ja 2009/829/YOS täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa – Kertomuksen liite (SWD(2014) 34 final, 5.2.2014)

Komission päätös 2014/858/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2014, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ilmoituksesta, jonka mukaan se haluaa osallistua poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annettuihin, Schengenin säännöstöön kuulumattomiin unionin säädöksiin (EUVL L 345, 1.12.2014, s. 6–9)

Viimeisin päivitys: 17.10.2015