Elintärkeän infrastruktuurin suojaaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/114/EY — Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittäminen ja nimeäminen sekä arviointi, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on luoda Euroopan unioniin (EU) menettelytapa Euroopan elintärkeän infrastruktuurin* (EEI) määrittämiseksi ja nimeämiseksi sekä ottaa käyttöön lähestymistapa sen suojaamisen parantamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Elintärkeiden infrastruktuurien määrittäminen ja nimeäminen

Turvallisuussuunnitelmat

Turvallisuusyhteyshenkilöt

Kertomukset

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 12. tammikuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 12. tammikuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

* KESKEINEN TERMI

Elintärkeä infrastruktuuri: yhteiskunnallisten toimintojen, terveyden, turvallisuuden ja ihmisten taloudellisen tai sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta keskeiset hyödykkeet tai järjestelmät. Euroopan elintärkeä infrastruktuuri (EEI) tarkoittaa EU-maiden elintärkeää infrastruktuuria, jonka vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi huomattavia vaikutuksia vähintään kahteen EU-maahan (esimerkiksi sähkölaitokset tai öljyputket).

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75–82)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Elintärkeän infrastruktuurin suojaaminen terrorismin torjunnassa (KOM(2004) 702 lopull., 20.10.2004)

Vihreä kirja Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelmasta (KOM(2005) 576 lopull., 17.11.2005)

Komission tiedonanto, elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevasta EU:n ohjelmasta (KOM(2006) 786 lopull., 12.12.2006)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja uudesta lähestymistavasta koskien Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelmaa: Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013)

Viimeisin päivitys: 14.11.2016