Sopimusvelvoitteet EU:ssa – sovellettavan kansallisen lain määrittäminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 593/2008 – sopimusvelvoitteisiin sovellettava laki

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta ei sovelleta vero-, tulli- tai hallintoasioihin eikä todisteluun tai menettelyyn liittyviin asioihin oikeusprosessissa. Sitä ei myöskään sovelleta velvoitteisiin, jotka liittyvät seuraaviin asioihin:

Sovellettavan lain soveltamisala

Asetuksella määritetään sovellettava kansallinen laki, joka liittyy esimerkiksi seuraaviin sopimuksen näkökohtiin:

Sovellettava laki

Sovellettava laki lakiviittauksen puuttuessa

Jos osapuolet eivät ole valinneet sovellettavaa lakia, soveltamissäännöt määräytyvät sopimustyypin mukaan:

Jos sopimus kuitenkin liittyy kiinteämmin johonkin muuhun kuin näissä säännöissä määriteltyyn maahan, sovelletaan tämän toisen maan lainsäädäntöä. Periaate on sama, mikäli sovellettavaa lakia ei voida määrittää.

Erityiset sopimukset

Asetuksessa määritetään myös tietyn tyyppisiin sopimuksiin sovellettavaa lakia koskevat vaihtoehdot ja sovellettava lakiviittaus, mikäli lakia ei ole määritelty. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 17. joulukuuta 2009 jälkeen tehtyihin sopimuksiin.

TAUSTAA

Sopimusvelvoitteet ja sopimukseen perustumattomat velvoitteet

KESKEINEN TERMI

* Vanhentuminen: ajankulun merkitys oikeuksien saamiselle ja päättymiselle

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6–16)

Asetukseen (EY) N:o 593/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2007, sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40–49)

Neuvoston asetus (EU) N:o 1259/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla (EUVL L 343, 29.12.2010, s. 10–16)

Viimeisin päivitys: 11.01.2016