Euroopalle yhteinen maahanmuuttopolitiikka

Euroopan yhteisen maahanmuuttopolitiikan on tarjottava joustavat puitteet, joissa otetaan huomioon Euroopan unionin (EU) maiden erilaiset tilanteet ja jotka toteutetaan EU‑maiden ja EU:n toimielinten välisessä yhteistyössä. Tässä tiedonannossa on kymmenen periaatetta, joihin yhteinen politiikka perustuu, sekä tarvittavat toimet näiden periaatteiden täytäntöön panemiseksi. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että laillinen maahanmuutto edistää osaltaan EU:n sosioekonomista kehitystä, EU-maiden toimet koordinoidaan, yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kehitetään edelleen ja laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan puututaan tehokkaasti.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008 – Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka: periaatteet, toimet ja välineet [KOM(2008) 359 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa esitetään kymmenen periaatetta ja konkreettiset toimet niiden täytäntöön panemiseksi, minkä perusteella muotoillaan Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka. Jotta maahanmuuttoon saataisiin koordinoitu ja yhtenäinen lähestymistapa, nämä periaatteet valtavirtaistetaan Euroopan unionin (EU) kolmen perusperiaatteen eli vaurauden, yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden pohjalta.

Yhteinen maahanmuuttopolitiikka julkistetaan EU-maiden ja EU:n toimielinten yhteistyönä. Sitä seurataan säännöllisesti uudella seuranta- ja arviointimekanismilla, johon kuuluu vuosiarviointi. Eurooppa-neuvosto antaa suosituksia EU:n ja eri maiden maahanmuuttotilannetta käsittelevän komission raportin perusteella.

VAURAUS: laillisen maahanmuuton myönteinen vaikutus EU:n sosioekonomiseen kehitykseen

Selvät säännöt ja tasainen pelikenttä

Yhteisen maahanmuuttopolitiikan ominaisuuksiin pitää kuulua selkeys, avoimuus ja oikeudenmukaisuus, ja se pitää kohdistaa laillisen maahanmuuton edistämiseen. Siksi onkin varmistettava, että EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset saavat tarvittavat tiedot laillisesta EU:hun tulosta ja siellä oleskelusta. Lisäksi on taattava EU:ssa laillisesti asuvien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu. Näiden periaatteiden täytäntöön panemiseksi EU:n ja sen maiden pitää

Sopivat taidot ja tarpeet

Lissabonin strategian mukaan taloudellisen maahanmuuton edistämisen on perustuttava EU:n työmarkkinoiden tarveperusteiseen arviointiin. Kaikkien taitotasojen ja toimialojen edistystä on harkittava suhteessa tietotalouteen ja talouskasvuun. Samalla on pidettävä mielessä EU:n ensisijainen periaate eli EU-maiden oikeus määritellä tulijoiden määrä, samoin maahanmuuttajien oikeudet. Käytännössä tämä tarkoittaa EU:n ja sen maiden kannalta seuraavaa

Kotoutuminen on avain onnistuneeseen maahanmuuttoon

Kotoutumista edistetään "kaksisuuntaisena prosessina" kotouttamista koskevia yhteisiä periaatteita noudattaen. Maahanmuuttajien osallisuutta on vahvistettava samalla, kun kehitetään isäntämaiden yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja monimuotoisuutta koskevia lähestymistapoja. Siksi EU:n ja sen maiden pitää

YHTEENKUULUVUUS: EU-maiden välinen koordinointi ja yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Avoimuus, luottamus ja yhteistyö

Yhteisen maahanmuuttopolitiikan pitäisi pohjautua EU:n ja sen maiden yhteenkuuluvuuden, keskinäisen luottamuksen, avoimuuden, vastuun ja yhteistyön periaatteisiin. Siksi niiden pitää yrittää

Tarjolla olevien keinojen tehokas ja yhdenmukainen käyttö

Yhteenkuuluvuuden nimissä talousarviossa pitäisi ottaa huomioon erityiset haasteet, joita aiheuttavat tiettyjen EU-maiden ulkorajat. Siksi EU:n ja sen maiden pitää

Kumppanuus EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Maahanmuuton pitää olla olennainen osa EU:n ulkopolitiikkaa. Kaikkia maahanmuuttoasioiden näkökulmia pitäisi edistää yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Siksi EU:n ja sen maiden pitää

TURVALLISUUS: tehokasta taistelua laitonta maahanmuuttoa vastaan

Euroopan ja sen kumppanuusmaiden etuja palveleva viisumipolitiikka

Yhteisellä viisumipolitiikalla pitää helpottaa laillisten kävijöiden tuloa EU:n maaperälle ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta. Tämän viisumipolitiikan on perustuttava uusien tekniikoiden käyttöön ja EU-maiden väliseen laajaan tiedonvaihtoon. Siksi EU:n ja sen maiden pitää

Yhtenäinen rajavalvonta

Schengen-alueen yhtenäisyyden suojelu on tärkeää. Siksi ulkorajojen hallintaa pitää parantaa ja rajavalvontaa liittyviä periaatteita kehittää linjassa tullitarkastusten ja uhkien torjunnan kehittämisen kanssa. Käytännössä EU:n ja sen maiden pitää

Laittoman maahanmuuton torjunnan vauhdittaminen ja nollatoleranssi ihmissalakuljetukseen

Kehitetään yhtenäinen politiikka laittoman maahanmuuton ja ihmissalakuljetuksen torjuntaan. Sovitaan keinoista torjua harmaata ja laitonta työvoimaa sekä suojella ihmissalakuljetuksen uhreja. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n ja sen maiden pitää

Tehokkaat ja kestävät palauttamisperiaatteet

Palauttamisperiaatteet ovat olennainen osa maahanmuuttopolitiikkaa. Valtioita ei pidä kannustaa myöntämään laillista asemaa suurelle joukolle. Silti ei pidä heikentää mahdollisuutta myöntää yksittäiselle maahanmuuttajalle laillinen asema. Siksi EU:n ja sen maiden pitää

Taustaa

Nykypäivän Euroopassa, jossa ei ole sisärajoja, on erittäin tärkeää valvoa maahanmuuttoa yhtenäisellä tavalla. EU on pyrkinyt tähän vuodesta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (nykyisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen) mukaisesti. Komission mielestä saavutukset eivät silti ole tähän mennessä olleet riittäviä. Euroopan laajuista yhteistä politiikkaa tarvitaan antamaan puitteet yhdenmukaisille toimille. Näkemys tästä politiikasta esiteltiin 5 päivänä joulukuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa "Kohti yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa". Sen jälkeen Eurooppa-neuvosto on vahvistanut yhteisen politiikan kehittämisen tärkeyden ja pyytänyt komissiolta ehdotuksia vuonna 2008.

Viimeisin päivitys 16.05.2011