Koheesiorahasto (2007-2013)

Tällä asetuksella perustetaan koheesiorahasto, josta rahoitetaan tukitoimia ympäristön ja Euroopan laajuisten liikenneverkkojen alalla kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa sekä Espanjassa, Kreikassa ja Portugalissa. Rahasto liittyy uudistetun koheesiopolitiikan lähentymistavoitteeseen kaudella 2007-2013.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1084/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, koheesiorahaston perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1164/94 kumoamisesta [EUVL L 210, 31.7.2006].

TIIVISTELMÄ

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevissa yleisissä säännöksissä säädetään, että koheesiorahastosta tuetaan lähentymistavoitteeseen kuuluvia toimia kaudella 2007-2013. Kyseisen tavoitteen tarkoituksena on nopeuttaa vähiten kehittyneiden jäsenvaltioiden ja alueiden lähentymistä parantamalla kasvun ja työllisyyden edellytyksiä.

Koheesiorahaston rahoitusosuuden enimmäismääräksi jäsenvaltioiden julkisista menoista on vahvistettu 85 prosenttia.

Tehtävä

Koheesiorahaston tehtävänä on vahvistaa Euroopan unionin taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta kestävän kehityksen edistämiseksi.

Toiminta-alat

Koheesiorahasto toimii seuraavilla aloilla:

Ehdollisuus

Rahaston tuen saaminen on ehdollista, sillä neuvosto voi

Menojen tukikelpoisuus

Vaikka menojen tukikelpoisuus vahvistetaan kansallisella tasolla, asetuksessa täsmennetään, että koheesiorahaston tukea ei voida myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

Taustaa

Muut vuosien 2007-2013 koheesiopolitiikkaa koskevat säännökset ovat neljässä erityisasetuksessa, joissa säädetään

Koheesiopolitiikan taloudellinen perusta kaudella 2007-2013 on toimielinten välisessä sopimuksessa ja vuosien 2007-2013 rahoituskehyksessä.

Asetusta sovelletaan 1. elokuuta 2006 alkaen. Asetus (EY) N:o 1164/94 kumotaan samasta päivästä. Asetusta tarkastellaan uudelleen viimeistään 31. joulukuuta 2013.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1084/2006

1.8.2006

-

EUVL L 210, 31.7.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

TUKIKELPOISET ALUEET

Komission päätös 2006/596/EY, tehty 4. elokuuta 2006, koheesiorahastorahoitukseen vuosina 2007-2013 oikeutetuista jäsenvaltioista [EUVL L 243, 6.9.2006].

Komission päätös 2006/595/EY, tehty 4. elokuuta 2006, rakennerahastorahoitukseen lähentymistavoitteen perusteella vuosina 2007-2013 oikeutetuista alueista [EUVL L 243, 6.9.2006].

JÄSENVALTIOKOHTAINEN ALUSTAVA JAKO

Komission päätös 2006/594/EY, tehty 4. elokuuta 2006, maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon vahvistamisesta lähentymistavoitteen osalta kaudella 2007-2013 [EUVL L 243, 6.9.2006].

YHTEISÖN STRATEGISET SUUNTAVIIVAT

Neuvoston päätös 2006/702/EY, tehty 6. lokakuuta 2006 , yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista [EUVL L 291, 21.10.2006]. Neuvosto hyväksyi 6. lokakuuta 2006 luonnoksen koheesiota, kasvua ja työllisyyttä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista. Kyseiset strategiset suuntaviivat muodostavat ohjeellisen kehyksen pantaessa täytäntöön rahastojen koheesio- ja tukipolitiikkaa vuosina 2007-2013.

Komission tiedonanto, 5. heinäkuuta 2005 - Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka - Yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007-2013 [KOM(2005) 299 - ei julkaistu EUVL:ssä].

VUOSITTAISET TOIMINTAKERTOMUKSET

Koheesiorahaston vuosikertomus (2006) [KOM(2007) 678 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Koheesiorahaston vuosikertomus (2005) [KOM(2006) 635 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Koheesiorahaston vuosikertomus 2004 [KOM(2005) 544 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Koheesiorahaston vuosikertomus 2003 [KOM(2004) 766 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Koheesiorahaston vuosikertomus 2002 [KOM(2003) 697 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 09.01.2008