Euroopan sosiaalirahasto (2007-2013)

Euroopan sosiaalirahastosta annettu asetus sisältää omat säännöksensä kullekin rahoituskelpoiselle toimityypille, jotta rahaston tehtävät ja tuen kohteet voidaan määrittää kaudelle 2007-2013. Euroopan sosiaalirahasto tukee sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä talouskasvun ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimia, jotka yhteisössä on katsottu erityisen tärkeiksi. Sosiaalirahaston tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja työllistymismahdollisuuksia ja samalla parantaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Kaudelle 2007-2013 annetuissa Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevissa yleisissä säännöksissä säädetään, että Euroopan sosiaalirahasto tukee toimia, jotka kuuluvat lähestymistavoitteeseen (vähiten kehittyneillä alueilla), tai alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen (tavoitteena vastata haasteisiin ennakoimalla ja edistämällä taloudellisia muutoksia).

Tehtävä

Sosiaalirahasto tukee jäsenvaltioiden toimia Lissabonin strategian suuntaamiseksi uudelleen kasvuun ja työllisyyteen. Edellä mainitut toimet liittyvät läheisesti (talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin), Euroopan työllisyysstrategiaan (SEE) ja työllisyyden suuntaviivoihin. Euroopan sosiaalirahaston tavoitteena on

Soveltamisala ja painopistealueet

Lähentymistavoitteen sekä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisesti ESR:sta tuetaan jäsenvaltioissa seuraavassa lueteltujen painopisteiden mukaisesti toteutettavia toimia:

Ensisijaiset tavoitteet

ESR:sta tuetaan myös seuraavia toimintalinjoja, jotka muodostavat osan lähentymistavoitteen toteuttamista:

Tuen keskittäminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ESR:sta tuettavat toimet ovat Euroopan työllisyysstrategian mukaisia ja edistävät sen perusteella toteutettavia toimia. Jäsenvaltioiden on kohdennettava tuki keskeisten työllisyyssuositusten täytäntöönpanoon.

Kustannusten tukikelpoisuus

Kustannusten tukikelpoisuutta koskevista säännöistä päätetään kansallisella tasolla. Sosiaalirahaston tukea ei voida myöntää seuraaviin kustannuksiin:

Hyvä hallintotapa ja kumppanuudet

ESR edistää hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta. Rahaston tuki on suunniteltava ja pantava täytäntöön sopivalla alueellisella tasolla ottaen huomioon kansallinen sekä alue- ja paikallistaso kullekin jäsenvaltiolle ominaisten hallinnollisten järjestelyjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ESR:n tukeen liittyvän valmistelun, täytäntöönpanon ja seurannan yhteydessä varmistettava työmarkkinaosapuolten mukaantulo sekä muiden toimijoiden riittävä kuuleminen ja osallistuminen sopivalla alueellisella tasolla.

Tausta

Muut kauden 2007-2013 koheesiopolitiikkaan liittyvät säännökset on annettu seuraavissa neljässä asetuksessa:

Kauden 2007-2013 koheesiopolitiikan rahoitusperusteet on annettu toimielinten välisessä sopimuksessa ja kauden 2007-2013 rahoituspuitteissa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1081/2006

1.8.2006

-

EUVL L 210, 31.7.2006.

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 396/2009

22.5.2009

-

EUVL L 126, 21.5.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2006/593/EY, tehty 4 päivänä elokuuta 2006 , maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon vahvistamisesta alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen osalta kaudella 2007-2013 [EYVL L 243, 6.9.2006].Viimeisin päivitys:Komission päätös 2010/476/EY [EYVL L 232, 2.9.2010].

Neuvoston päätös 2006/702/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista [EUVL L 291, 21,10,2006]. Neuvosto hyväksyi 6. lokakuuta 2006 yhteisön strategiset suuntaviivat, jotka koskevat koheesiota, kasvua ja työllisyyttä. Nämä strategiset suuntaviivat muodostavat ohjeellisen kehyksen koheesiopolitiikan toteuttamiselle rahastoista annettavalle tuelle kaudella 2007-2013.

Komission tiedonanto, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2005, Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka - Yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007-2013 [KOM(2005) 299 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 17.09.2010