Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EY) N:o 1059/2003 yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

NUTS-järjestelmän hierarkia

Jokaisen EU-maan alueelliset alajaot on porrastettu kolmelle tasolle pienimpien ja suurimpien asukaslukujen perusteella:

Kolmas taso on toisen tason alajako, toinen taso on ensimmäisen tason alajako ja ensimmäinen taso on maiden alajako. NUTS-järjestelmä ei kata paikallistasoa (kuntatasoa). Mikäli jonkin EU-maan asukasluku on kokonaisuudessaan pienempi kuin tietyn NUTS-tason vähimmäisasukasluku, maa itse muodostaa kyseisen tason NUTS-alueyksikön.

Luokittelukriteerit

EU-maiden nykyiset hallinnolliset yksiköt on otettava huomioon NUTS-järjestelmässä. Se NUTS-taso, jota olemassa oleva hallintotaso vastaa, määritetään kyseisen hallintotason hallinnollisten yksiköiden keskimääräisen asukasluvun perusteella seuraavasti:

Taso

Pienin asukasluku

Suurin asukasluku

NUTS 1

3 miljoonaa

7 miljoonaa

NUTS 2

800 000

3 miljoonaa

NUTS 3

150 000

800 000

Jos EU-maassa ei ole tiettyä luokitustasoa varten valmiiksi riittävänkokoista hallinnollista tasoa, se on muodostettava yhdistämällä riittävä määrä lähellä sijaitsevia pienempiä alueellisia yksiköitä. Tuloksena saatavat yhdistetyt yksiköt muodostavat ”ei-hallinnollisen tason”, jolla jokaisen ei-hallinnollisen yksikön on vastattava edellä esitettyjä asukaslukuja.

Tämänhetkinen NUTS-alueluokitus on ollut voimassa 1.1.2015 alkaen, ja siihen kuuluu 98 aluetta NUTS 1 -tasolla, 276 aluetta NUTS 2 -tasolla ja 1 342 aluetta NUTS 3 -tasolla. Asetuksessa (EU) N:o 1319/2013 säädetään NUTS 1, 2 ja 3 -tasojen jaottelu, jota aletaan noudattaa 1. tammikuuta 2015.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 11. heinäkuuta 2003 alkaen.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1–4)

Asetukseen (EY) N:o 1059/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 11/2008, annettu 8 päivänä tammikuuta 2008, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 5, 9.1.2008, s. 13-14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12–29)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 04.11.2016