URBAN II

1) TAVOITE

Tavoitteena on vahvistaa komission suuntaviivat kriisikaupunkien ja -lähiöiden taloudelliseen ja sosiaaliseen elvyttämiseen kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto jäsenvaltioille, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2000, kriisikaupunkien ja -lähiöiden taloudelliseen ja sosiaaliseen elvyttämiseen kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi tähtäävän yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta - Urban II [C(2000) 1100 - EYVL C 141, 19.5.2000].

3) TIIVISTELMÄ

Lähes 80 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista asuu nykyisin kaupungeissa. Kulttuurisen, poliittisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen vuorovaikutuksen ja kehityksen keskuksina kaupungeilla on ratkaiseva merkitys Euroopalle. Kaupunkeja koskevat kysymykset ovatkin nousseet yhdeksi EU:n politiikan keskeisistä haasteista. Tämä käy selvästi ilmi rakennerahastojen pääohjelmiin (tavoite 1, tavoite 2 ja tavoite 3) sisältyvien tukitoimien suunnittelusta annetuista komission suuntaviivoista.

Vuonna 1994 käynnistetyssä Urban-yhteisöaloitteessa kannustetaan kriisikaupunkeja tai -lähiöitä kehittämään innovatiivisia ja integroituja kaupunkikehityshankkeita. Hankkeet ovat jo alkaneet tuottaa tuloksia tukialueilla: asukkaiden elämänlaatu paranee jatkuvasti ja paikalliset toimijat ovat tiedostaneet Urban-aloitteen integroidun lähestymistavan arvon ja alkaneet yhdistää voimiaan. Ohjelmakaudella 1994-1999 Urban-aloitteesta myönnettiin yhteensä 900 miljoonaa euroa taloudellista tukea 118 kaupunkialueelle, ja tuesta hyötyi noin 3,2 miljoonaa ihmistä.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) innovatiivisten toimien puitteissa myönnettiin 164 miljoonan euron määrärahat yhteensä 59 Urban-pilottihankkeelle (EN) vuosina 1989-1999. Hankkeet edistivät kaupunkien innovaatioita sekä talous-, sosiaali- ja ympäristöalan kokeiluja, ja niistä saatiin kannustavia tuloksia.

Näiden myönteisten kokemusten perusteella Euroopan komissio päätti jatkaa toimia myös seuraavalla ohjelmakaudella. Komissio toivoo, että kaupunkiulottuvuuden valtavirtaistamisen merkitystä painotettaisiin kaikissa yhteisön politiikoissa. Niinpä se sisällytti kaupunkialueiden rakennerahastoista annettuun yleisasetukseen uuden Urban II -yhteisöaloitteen, jolla pyritään edistämään kaupunkien kestävää kehitystä.

Jäsenvaltiot ja komissio rahoittavat yhdessä Urban II -yhteisöaloitteen. EAKR:n kokonaisosuus Urban II -aloitteelle on 730 miljoonaa euroa kaudella 2000-2006. Tukikelpoiset investoinnit ovat yhteensä 1,6 miljardia euroa, ja ne koskevat noin 2,2:ta miljoonaa asukasta eri puolilla Eurooppaa. Yhteisö voi rahoittaa tavoite 1 -alueilla sijaitsevissa kaupungeissa enintään 75 prosenttia ja muualla enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Tavoitteet

Urban II -yhteisöaloite täydentää pääasiallisia tukimuotoja (pääohjelmia) ja tuo niihin erillistä lisäarvoa. Toimien on oltava luonteeltaan innovatiivisia, ja onnistuneet esimerkkitapaukset siirtyvät asteittain innovaatiovaiheesta kyseisiä kaupunkialueita koskeviin pääohjelmiin.

Uuden yhteisöaloitteen tavoitteet ovat seuraavat:

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunkien elvytysstrategioissa on noudatettava seuraavia periaatteita:

Tukikelpoiset alueet

Urban II -aloitteella tuetaan 70:tä kaupunkialuetta. Tukea saavalla kaupunkialueella tulisi yleensä olla vähintään 20 000 asukasta. Tätä vähimmäismäärää voidaan alentaa 10 000 asukkaaseen asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Kunkin tukea saavan kaupungin tai lähiön on muodostettava yhtenäinen maantieteellinen ja sosioekonominen alue. Kohdealueen on osoitettava, että sillä on taloudellisen ja sosiaalisen uudistuksen tarve tai että kaupunkirakenne on murrostilanteessa. Tukea saavat kaupunkialueet voivat sijaita rakennerahastojen tavoite 1- ja 2 -alueilla tai niiden ulkopuolella. Niiden on täytettävä ainakin kolme seuraavista vaatimuksista:

Komissio vahvistaa kullekin jäsenvaltiolle ohjeelliset rahoitusosuudet (DE) (EN) (ES) (FR) (IT), tuettavien kaupunkialueiden ohjeellisen määrän ja asukaskohtaiset vähimmäiskustannukset (500 euroa asukasta kohti), jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon niiden valitessa Urban II -ohjelmaan soveltuvia alueita. Kukin valittu alue laatii yhteisöaloiteohjelman, jossa se selvittää kehitysstrategiansa. Neuvottelut komission rahoitustuesta käydään tämän asiakirjan pohjalta, ja sen mukaisesti kaupunki myös panee täytäntöön innovatiivisen kehittämisstrategiansa.

Toimintalinjat

Strategioissa suunnitelluilla toimilla on oltava selvä vaikutus valittuihin alueisiin, ja niiden on parannettava alueiden näkyvyyttä jäsenvaltioissa ja yhteisön tasolla. Lisäksi strategioissa on sitouduttava organisaatiomuutokseen, vastuunjakoon ja siihen, että kaikki toimijat otetaan mukaan hallintoon. Strategioissa on noudatettava seuraavia toimintalinjoja:

Jokaiseen Urban II -yhteisöaloitteeseen hyväksyttyyn hankkeeseen sisältyy olennaisena osana toimenpiteitä, jotka edistävät kokemusten ja hyvien käytäntöjen vertailua ja levittämistä kaupunkialueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen elpymiseen liittyvissä asioissa. Tietojenvaihtoa helpottavat tavoitteiden määrällinen esittäminen yhtenäisen menetelmän mukaan sekä esimerkiksi Urban Audit -kaupunkitutkimuksesta saatujen sopivien indikaattorien käyttö. Verkottumisen kautta tapahtuvaan kokemusten vertailuun voidaan käyttää enintään 15 miljoonaa euroa. Komission tai jäsenvaltioiden aloitteesta voidaan antaa muutakin teknistä apua. Kokemusten sekä hyvien käytäntöjen vertailuun ja tekniseen apuun myönnetyn rahoituksen osuus voi olla enintään 2 prosenttia EAKR:n kokonaisrahoitusosuudesta.

Yhteisöaloiteohjelmat

Tukikelpoisista alueista vastaavien paikallisviranomaisten on laadittava yhteisöaloiteohjelma, jolla innovatiivinen kaupunkikehitysstrategia pannaan täytäntöön. Se on tehtävä tarvittaessa yhteistyössä alueellisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Jokaisessa ohjelmassa keskitytään kaupunkialueeseen, joka on maantieteellisesti ja sosioekonomisesti yhtenäinen. Poikkeustapauksissa ohjelma voi koskea useita samalla seudulla sijaitsevia kaupunkialueita, joista kunkin on oltava pinta-alaltaan vähintään 10 000 hehtaaria.

Kaikissa yhteisöaloiteohjelmissa on noudatettava tarkasti rakennerahastoista annetun yleisasetuksen säännöksiä. Ohjelmien sisällön on vastattava yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen sisältöä, ja niihin on sisällyttävä:

Ohjelmaan valittujen viranomaisten on esitettävä komissiolle ehdotuksensa yhteisöaloiteohjelmiksi kuuden kuukauden kuluessa Urban II -aloitetta koskevan tiedonannon julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Yhteisöaloiteohjelmaa täydennetään ohjelma-asiakirjan täydennyksellä, joka on lähetettävä komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on hyväksynyt yhteisöaloiteohjelman, paitsi siinä tapauksessa, että koko ohjelmalle on myönnetty yleiskattavaa tukea.

Tukitoimien seuranta, toteutus ja arviointi

Hallintoviranomainen vastaa seurantakomitean ja tarvittaessa ohjauskomitean päätösten valmisteluun liittyvistä järjestelyistä. Se hyväksyy, harkitsee ja antaa alustavan arvion toimista, joihin ehdotetaan rahoitusta, tai yhteensovittaa tällaisia tehtäviä.

Seurantakomitea muodostuu paikallisviranomaisten edustajista ja tarvittaessa alueviranomaisten ja kansallisten viranomaisten edustajista. Myös talouselämän osapuolet, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt voivat osallistua toimintaan. Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa, ja sen tehtävänä on muun muassa seurata ja arvioida koko ohjelmaa ja tehdä siihen myöhemmät muutokset.

Lisätietoja aiheesta löytyy Aluepolitiikan pääosaston Internet-sivuston kohdasta Urban II -yhteisöaloite (DE) (EN) (ES) (FR) (IT).

4) komission täytäntöönpanotoimet

Alun perin komission tarkoitus oli myöntää tukea noin 50 kaupunkialueelle. Lopulta ohjelmaan hyväksyttiin 70 kohdetta. Lisätietoja asiasta löytyy lehdistötiedotteista (EN) (FR), joissa kerrotaan kaikista hyväksytyistä ohjelmista.

5) jatkotoimet

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, "Rakennerahastojen ohjelmakausi 2000-2006: Urban-aloitteen alustava arviointi" [KOM(2002) 308 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Kaupunkeja koskevat kysymykset ovat nousemassa poliittisesti yhä tärkeämmiksi Euroopan unionissa. Esimerkiksi seuraavista Urbanin ja muiden yhteisöaloitteiden puitteissa kehitetyistä lähestymistavoista voitaisiin ottaa oppia EU:n kaupunkipolitiikkaa muotoiltaessa: integroitu lähestymistapa, keskittyminen verrattain pieniin alueisiin, alueiden valinta joustavasti kansallisten tarpeiden ja painopisteiden mukaisesti, hallinnon yksinkertaisuus ja joustavuus sekä lujat paikalliset kumppanuussuhteet.

Viimeisin päivitys 18.07.2005