Tavoite 3

Euroopan unionin aluepolitiikan päätavoitteena on taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Politiikka perustuu taloudelliseen solidaarisuuteen, jonka perusteella yli 35 prosenttia unionin budjetista (213 miljardia euroa ohjelmakaudella 2000-2006 sekä kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle hyväksytyt 21,74 miljardia) siirretään heikommassa asemassa oleville alueille. Näin autetaan kehityksessä jälkeen jääneitä unionin alueita, rakennemuutosalueita sekä erityisistä maantieteellisistä, taloudellisista tai sosiaalisista haitoista kärsiviä alueita ratkaisemaan ongelmiaan ja saamaan kaikki mahdollinen hyöty yhtenäismarkkinoista.

Euroopan unionin aluepoliittisen tuen muoto riippuu alueiden kehitystasosta ja ongelmatyypeistä. Ohjelmakauden 2000-2006 rakennerahastoasetuksissa säädetään kolmesta ensisijaisesta tavoitteesta.

Tässä esittelyssä käsitellään ainoastaan tavoitetta 3. Muista tavoitteista laaditaan erilliset esitteet.

MAANTIETEELLINEN JAKO

Agenda 2000 (es de fr):n yhteydessä toteutetussa rakennerahastojen uudistuksessa (es de en fr) suositellaan rakenteellisten tukitoimien keskittämistä tärkeimpiin kehitysongelmiin. Ohjelmakaudella 2000-2006 sovellettava rakennerahastojen uusi tavoite 3 on yhdistelmä aiempia tavoitteita 3 (pitkäaikaistyöttömyyden torjunta, nuorten ja työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työelämään siirtyminen) ja tavoitteita 4 (työntekijöiden sopeuttaminen teollisuuden muutoksiin). Se tarjoaa viitekehyksen kaikille toimenpiteille, jotka toteutetaan Amsterdamin sopimuksen uuden työllisyyttä koskevan osaston ja eurooppalaisen työllisyysstrategian (es de en) perusteella.

Tavoitteeseen 3 on koottu kaikki henkilöresurssien kehittämiseen tähtäävät toimet. Sen pyrkimyksenä on uudistaa koulutuspolitiikkoja ja -järjestelmiä sekä edistää työllisyyttä.

Tavoitteesta 3 voidaan myöntää tukea kaikille tavoitteen 1 ulkopuolisille alueille. Tavoite 1-alueiden koulutusta ja työllisyyttä koskevat toimenpiteet sisältyvät puolestaan kehitysohjelmiin, joita tuetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

OHJELMA-ASIAKIRJAT

Ohjelmatyö on olennainen osa EU:n aluepolitiikan täytäntöönpanoa. Jäsenvaltiot esittävät aluksi komissiolle kehittämissuunnitelmia. Niissä annetaan tarkka aluekohtainen kuvaus maan taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta, esitellään sopivin strategia asetettujen kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi ja annetaan tietoja rakennerahastojen rahoitusosuuden käytöstä ja muodosta.

Tavoitetta 3 koskevat suunnitelmat kattavat tietyn jäsenvaltion alueen muilla kuin tavoite 1-alueilla annettavaa rahoitusta varten. Ne tarjoavat koko kansallista aluetta koskevan viitekehyksen henkilöresurssien kehittämiseen.

Jäsenvaltiot esittävät tämän jälkeen komissiolle ohjelma-asiakirjoja. Näissä asiakirjoissa, joka kattavat kauden 2000-2006 kokonaisuudessaan, noudatetaan komission yleisiä suuntaviivoja. Asiakirjat voidaan esittää seuraavissa muodoissa:

Tämän lisäksi jäsenvaltiot vahvistavat eurooppalaisen työllisyysstrategian mukaisesti vuosittain työllisyyttä koskevat suuntaviivat, joissa määritellään työllisyyttä edistävään politiikkaan liittyviä toimintalinjoja ja selkeitä tavoitteita tulevaksi vuodeksi. Kukin jäsenvaltio saattaa suuntaviivat täytäntöön kansallisen työllisyyspolitiikkansa avulla kansallisten toimintasuunnitelmien välityksellä (DE, EN, FR) [pdf]. Komissio ja jäsenvaltiot tarkastavat ja arvioivat jälkikäteen vuosittain kyseisiä kansallisia politiikkoja.

RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

Rahavarat

Rakennerahastoihin kaudella 2000-2006 osoitettavat määrärahat ovat yhteensä 195 miljardia euroa (määrärahasitoumukset vuoden 1999 hinnoin), minkä lisäksi kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle on osoitettu 14,15 miljardia euroa. Tavoitteeseen 3 osoitetaan seitsemän vuoden aikana 24,05 miljardia euroa (12,3 % kokonaismäärästä) 15 vanhalle jäsenvaltioille sekä 1. toukokuuta 2004 ja 31. joulukuuta 2006 välisenä aikana uusille jäsenvaltioille 0,11 miljardia euroa (0,79 % kokonaismäärästä), jotka maksetaan kokonaisuudessaan ESR:sta.

Komission päätöksessä 1999/505/EY [C(1999)1774 - EYVL L 194, 27.7.1999] ja kymmenen uuden jäsenvaltion EU:iin liittymisen ehtoja käsittelevässä asiakirjassa vahvistetaan rakennerahastojen tavoitteen 3 mukaisten maksusitoumusmäärärahojen alustava jako jäsenvaltioittain. Kaudella 2000-2006 tämä jako on seuraava:

Jäsenvaltio

Tavoite 3(miljoonaa euroa)

Saksa

4 581

Itävalta

528

Belgia

737

Tanska

365

Espanja

2 140

Suomi

403

Ranska

4 540

Italia

3 744

Luxemburg

38

Alankomaat

1 686

Yhdistynyt kuningaskunta

4 568

Ruotsi

720

Euroopan unioni

24 050

Muut jäsenvaltiot eivät osallistu tavoitteeseen 3 kaudella 2000-2006, koska niiden alueet ovat kokonaisuudessaan tavoite 1 -alueita.

Rahastojen osuus

Rakennerahastojen osuus tavoitteesta 3 on pääsääntöisesti rajattu seuraaviin enimmäismääriin: enintään 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista ja vähintään 25 % tukikelpoisista julkisista menoista. Koska ainoastaan ESR osallistuu tavoitteen 3 rahoitukseen, tuen määrä voi olla korkeampi tavoite 2 -alueilla kuin niiden ulkopuolisilla alueilla.

Viimeisin päivitys 01.08.2005