Tavoite 1

Euroopan unionin aluepolitiikan päätavoitteena on taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Politiikka perustuu taloudelliseen solidaarisuuteen, jonka perusteella yli 35 % unionin budjetista (213 miljardia euroa kaudella 2000-2006) siirretään epäsuotuisimmassa asemassa oleville alueille. Näin autetaan kehityksessä jälkeen jääneitä unionin alueita, rakennemuutosalueita sekä erityisistä maantieteellisistä, taloudellisista tai sosiaalisista haitoista kärsiviä alueita ratkaisemaan ongelmiaan ja saamaan kaiken mahdollisen hyödyn yhtenäismarkkinoista.

Euroopan unionin aluepoliittisen tuen muoto riippuu alueiden kehitystasosta ja ongelmatyypeistä. Kauden 2000-2006 rakennerahastoasetuksissa säädetään kolmesta ensisijaisesta tavoitteesta:

Tässä esittelyssä käsitellään ainoastaan tavoitetta 1, ja muista tavoitteista laaditaan erilliset esitteet.

MAANTIETEELLINEN JAKO

Tavoite 1 on "alueellistettu" niin, että se on rajoitettu koskemaan vain Eurostatin laatiman tilastollisen alueyksiköiden nimikkeistön (esdeenfr) (NUTS) II-tason alueita. Näistä alueista tavoite 1 voi koskea niitä, joiden bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti on alle 75 % yhteisön keskiarvosta.

Tavoite 1 koskee myös seuraavia erityisalueita:

Kaudella 2000-2006 tavoite 1 -alueita on noin 60, ja ne sijaitsevat 13 jäsenvaltiossa. Tavoite 1 -tukea kaudella 1994-1999 saaneet mutta kaudella 2000-2006 tuen ulkopuolelle jääneet alueet saavat siirtymäkauden tukea. Komission 1. heinäkuuta 1999 tekemässä päätöksessä 1999/502/EY (EYVL L 194, 27.7.1999) vahvistetaan näiden alueiden luettelo, joka on voimassa seitsemän vuotta 1. päivästä tammikuuta 2000:

Jäsenvaltio

Tavoite 1 -alueet tai siirtymäkauden tukea saavat alueet

Saksa

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ThüringenSiirtymäalue: Ostberlin

Itävalta

Burgenland

Belgia

Siirtymäalue: Hainaut

Espanja

Galicia, Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Ceuta y Melilla, CanariasSiirtymäalue: Cantabria

Suomi

Itä-Suomi, Väli-Suomi (osittain), Pohjois-Suomi (osittain)

Ranska

Guadeloupe, Martinique, Guyane, RéunionSiirtymäalue: Korsika ja Valenciennes, Douai ja Avesnes

Kreikka

Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti (eli koko maa)

Irlanti

Border Midlands and WesternSiirtymäalue: Southern, Eastern

Italia

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, SardegnaSiirtymäalue: Molise

Alankomaat

Siirtymäalue: Flevoland

Portugali

Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores, MadeiraSiirtymäalue: Lisboa e Vale do Tejo

Yhdistynyt kuningaskunta

South Yorkshire, West Wales & The Valleys, Cornwall & Isles of Scilly, MerseysideSiirtymäalue: Northern Ireland, Highlands and Islands

Ruotsi

Pohjoinen Keski-Ruotsi (osittain), Keski-Norlanti (osittain), Ylä-Norlanti (osittain)

OHJELMA-ASIAKIRJAT

Ohjelmatyö on oleellinen osa unionin aluepolitiikan täytäntöönpanoa. Jäsenvaltiot esittävät ensin kehityssuunnitelmansa. Suunnitelmissa kuvataan tarkkaan maan taloudellinen ja sosiaalinen tilanne alueittain sekä asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamiseen sopivin strategia ja esitetään ohjeellisesti rakennerahastojen tuen käyttö ja muodot.

Jäsenvaltiot esittävät unionin toimeenpanevalle elimelle ohjelma-asiakirjoja, jotka noudattavat komission yleisiä suuntaviivoja. Tavoitteen 1 osalta ohjelma-asiakirjat voivat olla seuraavanlaisia:

RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

Rahavarat

Kaudella 2000-2006 unionin rakennepoliittisiin tukitoimiin on varattu 213 miljardia euroa. Tästä summasta 195 miljardia euroa on tarkoitettu rakennerahastoihin. Koska tukitoimet on tarpeen keskittää suurimmissa vaikeuksissa oleville alueille, tavoite 1 saa eniten määrärahoja, sillä siihen käytetään rakennerahastovaroista noin 70 % eli 137 miljardia euroa seitsemässä vuodessa.

Kaikki rakennerahastot (EAKR, ESR, EMOTR:n ohjausosasto ja KOR) osallistuvat tavoitteen 1 rahoitukseen.

Rakennerahastojen tavoite 1 -toimiin ja siirtymäkauden tukeen varattujen maksusitoumusmäärärahojen jaosta jäsenvaltioittain tehtiin komission päätös 1999/501/EY [EYVL L 194, 27.7.1999]. Jako on seuraavanlainen:

Jäsenvaltio

Tavoite 1(milj. euroa)

Siirtymäkauden tuki(milj. euroa)

Saksa

19 229

729

Itävalta

261

0

Belgia

0

625

Espanja

37 744

352

Suomi

913

0

Ranska

3 254

551

Kreikka

20 961

0

Irlanti

1 315

1 773

Italia

21 935

187

Alankomaat

0

123

Portugali

16 124

2905

Yhdistynyt kuningaskunta

5 085

1 166

Ruotsi

722

0

Rahastojen tukiosuus

Rakennerahastojen rahoitusosuuksiin tavoitteessa 1 sovelletaan pääsääntöisesti seuraavia enimmäismääriä: enintään 75 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista ja, pääsääntöisesti, vähintään 50 % tukikelpoisista julkisista menoista. Enimmäismäärä voi koheesiorahaston tukea saavien maiden (Kreikka, Espanja, Irlanti ja Portugali) alueilla olla jopa 80 %. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1447/2001 [EYVL L 198, 21.7.2001] enimmäismäärää nostetaan vielä niin, että se on 85 % kaikilla syrjäisimmillä alueilla sekä Egeanmeren pienillä saarilla Kreikassa.

Yrityksiin kohdistuvien investointien osalta rahastojen tuen on noudatettava valtiontuelle vahvistettuja tukitasojen ylärajoja ja tuen kasautumisen enimmäismääriä.

Jos tukitoimeen liittyy tuloja tuottavien investointien rahoitusta (esim. maksulliset sillat ja moottoritiet), rahastojen rahoituksesta päätetään tavanomaisesti odotettavissa olevien tulojen merkittävyyden perusteella. Rahastojen rahoitustuen enimmäismäärät ovat tavoitteessa 1 seuraavat:

Tavoitteen 1 ohjelmatyön tulokset kaudella 2000-2006

Rakennerahastojen tavoitetta 1 kaudella 2000-2006 koskevan ohjelmatyön tulokset julkaistiin tiedonannossa KOM(2001) 378 lopullinen [ei julkaistu EYVL:ssä]. Niiden perusteella voidaan ottaa esiin seuraavat seikat:

Tavoite 1 -ohjelmien taloudelliset vaikutukset kaudella 2000-2006

Aluepolitiikan pääosasto on tehnyt uuden tutkimuksen (EN) (pdf) rakennerahastojen taloudellisesta vaikutuksesta suurimmilla tavoite 1 -alueilla (Espanja, Portugali, Irlanti, Kreikka, Italian Mezzogiorno ja Saksan uudet osavaltiot) kaudella 2000-2006. Tarkastelun päätulokset ovat seuraavat:

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston asetukseksi, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004, koheesiorahastosta [KOM(2004) 494 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]

Aluepolitiikan uudistuksen yhteydessä Euroopan komissio esitteli heinäkuussa 2004 rakennerahastoja (EAKR ja ESR) ja koheesiorahastoa koskevan ehdotuspaketin. Yleisistä säännöksistä annetussa perussäädöksessä myönnetään koheesiorahastolle yhteensä 62,99 miljardin euron määrärahat, mikä on 23,86 % entisen tavoitteen 1 korvaavan lähentymistavoitteen 264 miljardin euron määrärahoista. Koheesiorahaston rahoitusosuus voi olle enintään 85 % julkisista menoista.

Viimeisin päivitys 14.07.2005