Eläinperäisten elintarvikkeiden virallinen valvonta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Siinä säädetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lainsäädännössä asetetaan seuraavat vaatimukset kaikille EU-maille:

Lainsäädäntö kattaa seuraavat elintarvikkeet:

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 20. toukokuuta 2004 alkaen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206–320)

Asetukseen (EY) N:o 854/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 04.02.2016