Eläinperäisten elintarvikkeiden hygienian varmistaminen

Euroopan unionin (EU) asetuksessa 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisiä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten. Se on keskeinen osa Euroopan unionin vuoden 2004 elintarvikehygieniaa koskevan lainsäädännön hygieniapakettia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden ja kansanterveyden korkea taso. Se täydentää EU:n asetusta 852/2004, joka koskee elintarvikkeiden hygieniaa ja jonka säännöt kattavat pääasiassa toimijoiden hyväksynnän alalla.

Asetuksen sääntöjä sovelletaan jalostamattomiin ja jalostettuihin eläinperäisiin tuotteisiin. Niitä ei sovelleta yleisesti elintarvikkeisiin, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita.

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden on rekisteröitävä ja tarvittaessa hyväksyttävä yritykset, jotka käsittelevät eläinperäisiä tuotteita.

Alakohtainen lähestymistapa

Asetuksen eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat säännöt kattavat seuraavat pääalat: liha, äyriäiset, kala ja maito. Perinteisten tuotantomenetelmien mukaisesti asetuksessa annetaan kansallisille elintarvikeviranomaisille mahdollisuus myöntää hygieniasääntöjä koskevia erityisehtoja kullakin alalla.

Liha-alalla nämä säännöt kattavat esimerkiksi teurastamot, paloittelun ja luuttomaksi leikkaamisen, terveysmerkinnät sekä varastoinnin, kuljetuksen ja kypsytyksen. Riistalihan osalta metsästäjillä on oltava terveys- ja hygieniakoulutus.

Äyriäisiä ja kalatuotteita koskevat säännöt kattavat kaiken tuotannosta ja pyynnistä laitteistoihin, tiloihin, jalostukseen ja kuljetukseen.

Liha

Tämä ala sisältää kotieläiminä pidetyt sorkka- ja kavioeläimet (nautaeläin-, sika-, lammas- ja vuohilajit); siipikarjan ja jäniseläimet (tarhatut linnut / kanit, jänikset ja jyrsijät); tarhatun riistan; luonnonvaraisen riistan; jauhelihan, raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotetun lihan sekä lihavalmisteet.

Muut alat ovat:

Toukokuussa 2013 Euroopan komissio hyväksyi ehdotukset toimenpidepaketin luomiseksi, jotta terveyttä ja turvallisuutta voidaan parantaa entisestään elintarvikeketjussa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 853/2004

20.5.2004

-

EUVL L 139, 30.4.2004

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Asetukseen (EY) N:o 853/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viittaamista varten.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta [EUVL L 338, 22.12.2005].

Asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta [EUVL L 139, 30.4.2004].

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004).

Direktiivi 2004/41/EY ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoillesaattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien kumoamisesta sekä neuvoston direktiivien 89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neuvoston päätöksen 95/408/EY muuttamisesta [EUVL L 157, 30.4.2004].

Viimeisin päivitys 18.05.2014