Elintarviketurvallisuus – maatilalta ruokapöytään

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

TIIVISTELMÄ

EU pyrkii varmistamaan elintarvikkeiden hygienian kaikissa elintarvikkeiden tuotannon vaiheissa alkaen alkutuotannosta (pääasiassa kotieläintuotanto, metsästys ja kalastus) ja päättyen lopullisille kuluttajille. Tämän EU:n säädöksen soveltamisalaan eivät sisälly elintarvikkeiden ravintopitoisuuteen, koostumukseen tai laatuun taikka elintarvikkeiden tuotantoon tai kotona valmistukseen liittyvät kysymykset.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa ja sen liitteissä määritellään elintarviketurvallisuutta koskevat tavoitteet, jotka elintarvikealan yritysten on täytettävä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Keskeisenä periaatteena on, että kaikkien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että hyviä hygieniakäytäntöjä noudatetaan kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa.

Asetuksen liitteessä I vahvistetaan alkutuotantoon (kuten kotieläintuotanto, metsästys ja kalastus) liittyvät toiminnat, joita ovat alkutuotannon tuotteiden kuljetus, käsittely ja varastointi sekä elävien eläinten kuljetus.

Liitteessä II vahvistetaan yleiset hygieniavaatimukset, joita sovelletaan muun muassa seuraaviin:

elintarvikekäyttöön tarkoitetut tilat ja laitteistot

kuljetus

elintarvikejäte

vesihuolto

elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden henkilökohtainen hygienia ja koulutus

kääriminen ja pakkaaminen

lämpökäsittely.

Lisäksi kaikkien elintarvikealan yritysten on noudatettava asetusta (EY) N:o 853/2004, jossa vahvistetaan eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat säännöt.

Toisinaan voidaan myöntää poikkeuksia esimerkiksi pienille yrityksille, jotka toimittavat elintarvikkeita suoraan paikallisille kuluttajille. EU-maat voivat laatia tiettyihin paikallisiin oloihin soveltuvia sääntöjä edellyttäen, etteivät ne vaaranna elintarviketurvallisuutta.

HACCP-järjestelmä

Elintarvikealan yritysten (muiden kuin viljelyn tai kotieläintuotannon, metsästyksen tai kalastuksen alalla toimivien) on noudatettava vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden (HACCP) periaatteita, jotka on otettu käyttöön osana Codex Alimentarius-elintarvikestandardikokoelmaa. Nämä periaatteet eivät kuitenkaan korvaa virallista valvontaa. Tavoitteena on

määrittää kriittiset valvontapisteet ja valvontamenettelyt

toteuttaa korjaavia toimia

toteuttaa menettelyjä, joilla tarkistetaan toimenpiteiden tehokkuus

pitää kirjaa.

EU-maiden on kannustettava laatimaan HACCP-periaatteiden pohjalta kansallisia ohjeita, ja tarvittaessa voidaan laatia myös EU:n laajuisia ohjeita.

Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä elintarvikealan yritykset ja rekisteröitävä kaikki niiden tilat, jos kansallinen tai EU:n lainsäädäntö sitä edellyttää.

EU:hun tuotavien ja EU:sta vietävien eläinperäisten elintarvikkeiden on täytettävä EU:n vaatimukset tai niitä vastaavat vaatimukset sekä tuojamaan mahdollisesti määräämät vaatimukset.

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 nojalla käyttöön otettuja jäljitettävyyttä* koskevia sääntöjä sovelletaan nyt myös EU:hun tuotaviin ja EU:sta vietäviin elintarvikkeisiin tietyillä uusilla vaatimuksilla täydennettyinä.

Jos elintarvikealan yritys havaitsee, että elintarvike muodostaa vakavan terveysriskin, sen on välittömästi poistettava kyseinen elintarvike markkinoilta sekä ilmoitettava asiasta käyttäjille ja asiasta vastaavalle viranomaiselle.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 20. toukokuuta 2004.

KESKEINEN TERMI

*Jäljitettävyys: mahdollisuus jäljittää elintarvike tai elintarviketuotantoon käytettävä eläin kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa.

TAUSTAA

Elintarvikehygienia – peruslainsäädäntöä käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.04.2004, s. 1–54)

Asetukseen (EY) N:o 852/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1–26). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 2074/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 27–59). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 24.11.2015