Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) – elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuden varmistaminen EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 178/2002 – elintarvikelainsäädäntöä koskevat yleiset periaatteet ja vaatimukset, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustaminen sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät menettelyt

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Tätä asetusta on sovellettu 21. helmikuuta 2002 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EUVL L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Asetukseen (EY) N:o 178/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1–175)

Viimeisin päivitys: 12.10.2017