Teollisuuden päästöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2017/75/EU – teollisuuden päästöistä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä säädetään ilmaan, veteen ja maaperään kulkeutuvien päästöjen ehkäisemisestä, tai jos se ei ole mahdollista, päästöjen vähentämisestä ja jätteiden syntymisen ehkäisemisestä ympäristön suojelun korkean tason saavuttamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Luvat

Erityissäännökset

Direktiivissä vahvistetaan tiettyjä aloja koskevat vähimmäisvaatimukset erillisissä luvuissa. Se sisältää erityissääntöjä, jotka koskevat

Kumoaminen

Direktiivillä kumotaan ja korvataan seitsemän aiemmin voimassa ollutta direktiiviä: ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä koskeva direktiivi (direktiivi 2008/1/EY), suuria polttolaitoksia koskeva direktiivi (direktiivi 2001/80/EY), jätteenpolttodirektiivi (direktiivi 2000/76/EY), liuottimien päästöjä koskeva direktiivi (direktiivi 1999/13/EY) ja kolme titaanioksidia koskevaa direktiiviä (78/176/ETY, 82/883/ETY, 92/112/ETY).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 6. tammikuuta 2011 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 7. tammikuuta 2013 mennessä.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Paras käytettävissä oleva tekniikka: päästöjen ehkäisemisen ja vähentämisen tehokkaimmat tekniikat, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa alalla.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto) EUVL 334, 17.12.2010, s. 17–119)

Direktiiviin 2010/75/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1–21)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 30.06.2020