Teollisuuden päästöt

EU on laatinut teollisuuden päästöjen hillitsemiseksi yhtenäistettyyn ehkäisemiseen perustuvat yleiset puitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että luvissa on otettava huomioon laitoksen ympäristöominaisuudet, jotta voidaan ehkäistä saasteiden siirtyminen yhdestä ympäristön osasta, kuten ilmasta, vedestä ja maaperästä, toiseen. Etusijalla on pilaantumisen estäminen lähteellä sekä luonnonvarojen harkittu käyttö ja hoito.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen).

TIIVISTELMÄ

EU on laatinut teollisuuden päästöjen hillitsemiseksi yhtenäistettyyn ehkäisemiseen perustuvat yleiset puitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että luvissa on otettava huomioon laitoksen ympäristöominaisuudet, jotta voidaan ehkäistä saasteiden siirtyminen yhdestä ympäristön osasta, kuten ilmasta, vedestä ja maaperästä, toiseen. Etusijalla on pilaantumisen estäminen lähteellä sekä luonnonvarojen harkittu käyttö ja hoito.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Seitsemään aikaisempaan teollisuuden päästöistä annettuun säädökseen perustuvassa uudelleenlaaditussa toisinnossa säädetään säännöistä, joilla ehkäistään ja vähennetään ilmaan, veteen tai maaperään kohdistuvia päästöjä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lisätietoja löytyy teollisuuden päästöjä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEINEN KÄSITE

* Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT): päästöjen ehkäisemisen ja vähentämisen tehokkaimmat tekniikat, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa alalla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2010/75/EU

6.1.2011

7.1.2013

EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17-119

Direktiiviin 2010/75/EY tehty korjaus on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 30.06.2015