Luonnonvaraisten lintujen suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Uhanalaisia lajeja koskevat toimenpiteet

EU-maiden on toteutettava toimia uhanalaisten lajien kantojen ennalleen saattamiseksi tai ylläpitämiseksi sellaisella tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia, ottaen huomioon taloudelliset ja virkistykseen liittyvät vaatimukset.

Kaikkia lintulajeja koskevat toimenpiteet

Käyttöön on otettava toimenpiteet kaikkien lintulajien elinympäristöjen* riittävän moninaisuuden ja laajuuden säilyttämiseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi ennalleen.

Näihin toimenpiteisiin sisältyvät erityisesti seuraavat toimenpiteet:

Erityistoimenpiteet

Yleiseen suojeluun liittyvät toimenpiteet

Lintujen metsästys

Tutkimus

EU-maiden on edistettävä tutkimusta, jolla tuetaan Euroopan luonnonvaraisten lintujen hoitamista, suojelemista ja järkevää hyödyntämistä (laatimalla esimerkiksi kansallisia luetteloja lajeista, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon).

Raportointi

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15. helmikuuta 2010 alkaen. Direktiivillä 2009/147/EY kodifioitiin ja kumottiin direktiivi 79/409/ETY ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Elinympäristö: luonnonalue tai -ympäristö, jossa kasvi tai eläin luontaisesti kasvaa tai elää.
Biotooppi: ympäristöolosuhteiltaan yhdenmukainen alue, jolla elää tietty kasvien ja eläinten muodostama yhteisö.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7–25)

Direktiiviin 2009/147/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUU ASIAAN LIITTYVÄ ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1010, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ympäristöön liittyvän lainsäädännön alalla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 sekä neuvoston direktiivin 86/278/ETY muuttamisesta (EUVL L 170, 25.6.2019, s. 115–127)

Viimeisin päivitys: 28.05.2020