Otsonikerrosta heikentävät aineet

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi EU ohjaa vähittäiseen luopumiseen otsonikerrosta heikentävistä aineista. Tämän saavuttamiseksi se on kieltänyt kaikkein vaarallisimpien aineiden, kuten kloorifluorihiilivetyjen (CFC), tuotannon ja myynnin sekä ottanut käyttöön menettelyt muille aineille.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista.

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotantoa, tuontia, vientiä, myyntiä, käyttöä, talteenottoa, kierrätystä, regenerointia ja hävittämistä koskevista säännöistä. Siinä säädetään raportointivaatimukset ja toimenpiteet sellaisille tuotteille, joissa käytetään näitä aineita. Sitä on muutettu hieman kolme kertaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 1.1.2010 alkaen.

KESKEISET KÄSITTEET

Raaka-aine: mikä tahansa valvottava aine tai uusi aine, jonka alkuperäinen koostumus muuttuu kemiallisen prosessin aikana täysin ja jonka päästöt ovat merkityksettömiä.

Prosessireagenssit: valvottavat aineet, joita käytetään kemiallisina prosessireagensseina liitteessä III luetelluissa sovelluksissa.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission ilmastotoimien pääosaston verkkosivustolta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1005/2009

20.11.2009

Asetus on suoraan sovellettava EU-maiden on kuitenkin määriteltävä henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset (1.1.2010) ja vahvistettava säännöt seuraamuksista (30.6.2011).

EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1-30

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Komission asetus (EU) N:o 744/2010

8.9.2010

-

EUVL L 218, 19.8.2010, s. 2-8

Komission asetus (EU) N:o 1087/2013

25.11.2013

-

EUVL L 293, 5.11.2013, s. 28-28

Komission asetus (EU) N:o 1088/2013

25.11.2013

-

EUVL L 293, 5.11.2013, s. 29-30

Asetukseen (EY) N:o 1005/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu versio on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin

Viimeisin päivitys: 02.04.2015