EU:n ympäristökeskus - ympäristöä koskeva tieto ja seuranta

Asetus (EY) N:o 401/2009 - Euroopan ympäristökeskus sekä ympäristöä koskeva Euroopan tieto- ja seurantaverkko

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 401/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa kuvataan Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkon (EIONET) päämäärät ja tavoitteet. Asetuksen avulla ne voivat tarjota EU:n ympäristöpolitiikkaa tukevaa tietoa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EYK on EU-virasto, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja parantaa sen tilaa sekä tukea kestävää kehitystä. Se saavuttaa tavoitteensa tarjoamalla objektiivista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, jotta

ympäristön suojelemiseksi tarvittavat toimenpiteet toteutetaan,

niiden toteuttamisen vaikutukset arvioidaan,

yleisölle tiedotetaan ympäristöä koskevista asioista ja

EU-mailla on tarvittava tekninen ja tieteellinen tuki.

Sillä on seuraavat ensisijaiset tehtävät:

kerätä, käsitellä ja eritellä tietoja, jotta EU saa objektiivisia tietoja tehokkaan ympäristöpolitiikan suunnitteluun,

osallistua ympäristötoimenpiteiden seurantaan,

vertailla ja arvioida ympäristön tilaa koskevia tietoja sekä huolehtia tietojen levittämisestä ja jakaa tiedot laajasti yleisölle,

varmistaa, että tiedot ovat vertailukelpoisia kaikkialla Euroopassa,

edistää EU-tietojen sisällyttämistä kansainvälisiin ympäristön seurantaohjelmiin, kuten Yhdistyneet kansakuntien ohjelmiin,

edistää ympäristöalan ehkäisy-, suojelu- ja parannustoimien sekä ympäristövahinkojen kustannusten arviointimenetelmien kehittämistä,

edistää ympäristövahinkojen ehkäisemiseen tai vähentämiseen käytettävää suotuisinta saatavilla olevaa tekniikkaa koskevien tietojen vaihtoa,

julkaista joka viides vuosi selvitys ympäristön tilasta, kehityssuunnista ja tulevaisuudennäkymistä.

Käsiteltäviä tietoja ovat:

ilmastonmuutos ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Keskuksen johtokunnassa on yksi edustaja kustakin jäsenmaasta, kaksi edustajaa Euroopan komissiosta sekä kaksi Euroopan parlamentin nimeämää tieteellistä erityisasiantuntijaa. Toiminnanjohtaja on vastuussa keskuksen päivittäisestä hallinnosta.

EYK tekee yhteistyötä muiden EU:n ja kansainvälisten elinten, kuten EU:n tilastotoimiston (Eurostat) ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen, Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman sekä Maailman terveysjärjestön kanssa.

EIONET on EYK:n koordinoima EU:n ympäristöasioiden tietoverkosto. Siinä on edustajia kaikista EU-maista sekä Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, Sveitsistä ja Turkista.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

10. kesäkuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Euroopan ympäristökeskuksen verkkosivusto.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 401/2009

10.6.2009

-

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13-22

Viimeisin päivitys: 22.09.2015