Laittoman puunkorjuun torjuminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010 puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

Sillä kielletään laittomasti korjatun puutavaran saattaminen EU:n markkinoille ja asetetaan edellytykset puutavaran ja puutuotteiden kaupan pitämiselle EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Täytäntöönpanon seuranta ja tietojen saanti

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien maiden on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta asetettava yleisön ja Euroopan komission saataville tiedot tämän asetuksen soveltamisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Komissio antaa yleisölle myös EU:n laajuisen yleiskatsauksen kaikkien EU:n jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

Komission on tarkasteltava 3 päivään joulukuuta 2021 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein tämän asetuksen toimivuutta ja tehokkuutta vuosittain saatujen tietojen ja sen soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella.

TAUSTAA

Laiton puunkorjuu* on laajalle levinnyt ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma, joka edistää ilmastonmuutosta, vaarantaa biologisen monimuotoisuuden sekä aiheuttaa tulonmenetyksiä, (joskus) aseellisia) taisteluja maasta ja resursseista sekä korruptiota.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Asianmukainen huolellisuus (due diligence): riskinhallintatoimenpide, jolla minimoidaan laittoman puutavaran (tai sitä sisältävien tuotteiden) EU:n markkinoille saattamisen riski.
Laiton puunkorjuu: puutavaran korjuu kyseisen maan lakien vastaisesti.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23–34)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 363/2012, annettu 23 päivänä helmikuuta 2012, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 tarkoitetuista valvontaorganisaatioiden hyväksymistä tai niiden hyväksynnän peruuttamista koskevista menettelysäännöistä (EUVL L 115, 27.4.2012, s. 12–16)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 607/2012, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2012, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 säädetyistä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää ja valvontaorganisaatioille tehtävien tarkastusten tiheyttä ja luonnetta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 177, 7.7.2012, s. 16–18)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1–6)

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 2173/2005 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission asetus (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 täytäntöön panemiseksi (EUVL L 277, 18.10.2008, s. 23–29)

Viimeisin päivitys: 29.08.2019