EU:n jätehuoltolaki

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/98/EY jätteistä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä luodaan EU:ta varten jätteenkäsittelyn oikeudellinen kehys, jonka tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä korostamalla asianmukaisen jätehuollon, jätteiden hyödyntämisen ja kierrätystekniikan tärkeyttä luonnonvaroihin kohdistuvien paineiden vähentämiseksi ja luonnonvarojen käytön parantamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 12. joulukuuta 2008 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 12. joulukuuta 2010.

KESKEISET TERMIT

* Sivutuote syntyy tuotantoprosessissa olematta kyseisen prosessin päätarkoitus. Sitä on voitava käyttää prosessin jälkeen, toisin kuin jätettä. Direktiivin nojalla Euroopan komissio voi määrittää perusteet, jotka aineiden on täytettävä, jotta niitä voidaan pitää sivutuotteina eikä jätteenä.

TAUSTAA

Jätteiden syntyminen oli aiemmin taloudellisen toiminnan sekä kasvun väistämätön ja valitettava sivutuote. Nykyaikaisen tekniikan ja huolellisen jätehuollon avulla tämä kiertokulku voidaan keskeyttää.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Direktiiviin 2008/98/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2014/955/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 44–86)

Komission direktiivi (EU) 2015/1127, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2015, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen II muuttamisesta (EUVL L 184, 11.7.2015, s. 13–15). Katso oikaisu.

Viimeisin päivitys: 24.02.2016