EU:n jätehuoltolaki

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/98/EY jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivi 2008/98/EY

Muutosdirektiivi (EU) 2018/851

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Sivutuote: aine tai esine, joka syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen. Direktiivissä määritellään edellytykset, joiden perusteella kyseistä ainetta tai esinettä ei katsota jätteeksi.
Laajennettua tuottajan vastuuta koskeva järjestelmä: EU-maiden toteuttamia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteiden tuottajat kantavat taloudellisen vastuun tai taloudellisen ja järjestämisvastuun tuotteen jätehuollosta, kun tuote on elinkaarensa jätevaiheessa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Direktiiviin 2008/98/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1004, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta jätettä koskevien tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti ja komission täytäntöönpanopäätöksen C(2012) 2384 kumoamisesta (EUVL L 163, 20.6.2019, s. 66–100)

Komission direktiivi (EU) 2015/1127, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2015, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen II muuttamisesta (EUVL L 184, 11.7.2015, s. 13–15 )

Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3–24)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 22.06.2020