Sanasto

EUROJUST

Vuonna 2002 perustetun Eurojustin tehtävänä on vakavan rikollisuuden torjunnan tehostaminen tiivistämällä EU:ssa tehtävää oikeudellista yhteistyötä. Sen kotipaikka on Haag. Se koostuu kollegiosta, johon kuuluu 28 kansallista jäsentä, jotka ovat kokeneita vastaavaa toimivaltaa käyttäviä tuomareita, syyttäjiä tai poliiseja kustakin EU-maasta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 85 artikla muodosti perustan Eurojustin kehittämiselle laajentaen sen alaa sisältämään vakavat rikokset, jotka paitsi vaikuttavat kahteen tai useampaan maahan, edellyttävät myös yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia. Parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista lainsäätämismenettelyä käyttäen Eurojustin rakenteen, toiminnan ja tehtävät, joihin voi sisältyä rikostutkimusten käynnistäminen tai syytetoimien käynnistämisen ehdottaminen.

Eurojust tekee yhteistyötä myös EU:n ulkopuolisten maiden ja muiden EU:n toimielimien, kuten Euroopan oikeudellisen verkoston, Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF), kanssa.

KS. MYÖS