Globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka

Teollisuus on Eurooppa 2020 -strategiassa kuvatun EU:n talouden uuden kasvumallin keskeisenä tavoitteena. Siksi tässä tiedonannossa ehdotetaan uudenlaista teollisuuspolitiikan toimintatapaa, joka vahvistaa EU:n kilpailukykyä, lisää kasvua ja työllisyyttä ja mahdollistaa siirtymisen vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 28 päivänä marraskuuta 2010, Globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka - Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle sijalle [KOM (2010) 614 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa ehdotetaan uudenlaista teollisuuspolitiikan toimintatapaa, jossa kilpailukyky ja Euroopan unionin (EU) teollisuuden kestävyys asetetaan keskeiselle sijalle. Tätä varten teollisuuspolitiikka on käsitettävä sen laajemmassa merkityksessä siten, että se sisältää ne toimintalinjat, jotka vaikuttavat teollisuuden ja eri toimialojen kustannus-, hinta- ja innovaatiokilpailukykyyn. Lisäksi on otettava huomioon muiden politiikanalojen vaikutukset, joilla voi olla suuri merkitys kustannus-, hinta- ja innovaatiokilpailukykyyn. Tällaisia aloja ovat sisämarkkina- ja kauppapolitiikan lisäksi liikenne-, energia-, ympäristö- ja sosiaali- ja kuluttajapolitiikka.

Komission uudenlaiselle teollisuuspolitiikan toimintatavalle ovat ominaisia seuraavat:

Kaikilla EU:n politiikanaloilla on tehtävä samansuuntaista yhteistyötä, jotta Euroopan teollisuudelle voidaan tarjota parhaat toimintaedellytykset. Siksi komissio on vaikutustenarviointiprosessin yhteydessä kehittänyt erityisesti teollisuuden kilpailukyvyn arviointia, jota on sovellettava kaikilla politiikanaloilla. Sen rinnalle ehdotetaan erityisiä kuntotarkastuksia, jotta voimassa olevan lainsäädännön päällekkäisyyksien vaikutus ei rasittaisi teollisuutta.

Innovaatiot ovat keskeinen tuottavuutta, parempaa energia- ja raaka-ainetehokkuutta, tavaroiden ja palveluiden parempaa toimivuutta ja uusien markkinoiden syntymistä edistävä tekijä. Teollisuuden uudella innovaatiopolitiikalla tuetaan tavaroiden ja palveluiden nopeampaa kehittämistä ja kaupallista hyödyntämistä ja varmistetaan, että EU:n yritykset pääsevät maailmanmarkkinoille ensimmäisinä ja parantavat siten kilpailukykyään. Keskeinen mahdollistava taustateknologia voi tarjota perustan monenlaisille uusille prosesseille, tavaroille ja palveluille, ja tulevaisuudessa jopa uusien toimialojen syntymiselle. Siksi komissio ehdottaakin, että keskeisten mahdollistavien taustateknologioiden käyttöönoton ja kaupallisen hyödyntämisen edistämistä jatketaan.

Euroopan osaamisperustan uudistaminen tukee Euroopan teollista perustaa parantamalla työvoimamarkkinoiden toimivuutta ja varmistamalla työvoiman sopivat taidot. Tätä tarkoitusta varten komissio aikoo edistää keskeisten toimijoiden verkostoitumista tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi EU-maiden kesken. Komissio ehdottaa myös suuntaa-antavia periaatteita, joissa käsitellään työpaikkojen syntymisen yleisiä edellytyksiä.

Globalisaation hyödyntämiseksi komissio aikoo edistää sääntelyalan kansainvälisiä yhteistyöaloitteita, joiden tavoitteena on laatia maailmanlaajuisesti yhteensopivia sääntöjä ja standardeja. Komissio aikoo myös pyrkiä tiiviimpään taloudelliseen lähentymiseen EU:n naapurimaiden kanssa laajentamalla Euroopan sisämarkkinoiden etuja tietyillä aloilla Euroopan naapuruuspolitiikan välityksellä. Tiedonannossa tunnustetaan myös haasteet, joita kansainvälistyminen asettaa pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille); vuoden 2011 lopussa käynnistettiin strategia pk-yritysten kansainvälistymisen tueksi. Yksi ensisijaisista tavoitteista on oikean tiedon ja lisätuen tarjoaminen pk-yrityksille EU:n ulkopuolisilla markkinoilla.

Tiedonannossa myönnetään, että EU:n teollisuuden on siirryttävä nopeammin vähähiiliseen ja resurssi- ja energiatehokkaaseen talouteen, joka voi tuoda kustannussäästöjä ja pienentää ympäristövaikutusta. Komissio julkisti 20. syyskuuta 2011 Etenemissuunnitelman kohti resurssitehokasta Eurooppaa, jossa luodaan puitteet sille, että talouskasvun yhteys hiilen ja resurssien käyttöön voidaan katkaista tehokkaasti. Vähähiilistä taloutta vuoteen 2050 mennessä kuvaavan EU:n tulevan etenemissuunnitelman mukaisesti komissio aikoo laatia pitkän aikavälin alakohtaisia strategioita ja toimintalinjoja, joilla tuetaan siirtymistä vähähiiliseen ja resurssi- ja energiatehokkaaseen talouteen.

Tiedonannossa vaadittiin tehostamaan teollisuuspolitiikan ohjausta tiivistämällä EU-maiden välistä koordinointia ja yhteistyötä. Tiedonannossa Teollisuuspolitiikka: kilpailukyvyn parantaminen, joka on annettu 14. lokakuuta 2011, perehdytään tarkemmin tähän teollisuuspolitiikan osa-alueeseen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten Teollisuuspolitiikkaa käsittelevän tiedonannon päivitys [ COM (2012) 582 final, 10.10.2012 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä tiedonannossa korostetaan tarvetta lisätä investointeja uuteen teknologiaan, jotta Eurooppa saa kilpailuetumatkaa uudessa teollisuusvallankumouksessa. Siinä asetetaan tavoitteeksi lisätä valmistuksen osuutta 20 prosenttiin EU:n bruttokansantuotteesta. Tämän saavuttamiseksi komissio ehdottaa EU:n jäsenvaltioiden ja teollisuuden investointien ja innovoinnin yhteistä kohdentamista kuuteen prioriteettitoimintalinjaan: edistynyt valmistusteknologia, kehitystä vauhdittava keskeinen teknologia, biopohjaiset tuotteet, kestävä teollisuus- ja rakennuspolitiikka ja kestävät raaka-aineet, saastuttamattomat ajoneuvot sekä älykkäät verkot. Työryhmät määrittävät kunkin toimintalinjan etenemissuunnitelmat.

Tiedonannossa myös korostetaan parempien markkinaolosuhteiden tarvetta: parempi pääsy sisämarkkinoille sekä kansainvälisille markkinoille auttaa talouskasvun elpymisessä. Suositeltuja toimia ovat yrittäjyyden tuki, laajempi standardisoinnin käyttö, teollis- ja tekijäoikeuksien suojelu ja edistäminen, raaka-aineiden käytön parantaminen, parempi rahoituksen saanti ja pääsy pääomamarkkinoille.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Kohti Euroopan teollista renessanssia [ COM(2014) 14 final, 22.1.2014 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä tiedonannossa korostetaan teollisuuden tärkeyttä talouden selviämiselle. Koska valmistuksen osuus EU:n bruttokansantuotteesta laski 15,1 prosenttiin kesällä 2013, tarve tehostaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä korostuu.

Se voidaan saavuttaa usealla tavalla:

Viimeisin päivitys 17.06.2014