Rakennusten energiatehokkuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Alkuperäiseen direktiiviin tehdyt muutokset

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä 2010/31/EU on sovellettu 8. heinäkuuta 2010 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 9. heinäkuuta 2012 mennessä.

Direktiiviä (EU) 2018/844 on sovellettu 9. heinäkuuta 2018 alkaen, ja se on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 10. maaliskuuta 2020 mennessä.

TAUSTAA

EU:n rakennusala on Euroopan suurin yksittäinen energiankäyttäjä, joka kuluttaa 40 prosenttia energiasta, ja noin 75 prosenttia rakennuksista on energiatehokkaita. Tämän heikon energiatehokkuustason takia rakennuskannan saattaminen hiilivapaaksi on yksi EU:n pitkän aikavälin tavoitteista. Tämä direktiivi on tärkeä osatekijä rakennusten tehokkuuden lisäämisessä.

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Rakennuksen tekninen järjestelmä: tekniset laitteet, joita käytetään rakennuksen tai rakennuksen osan tilojen lämmitykseen, tilojen jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, käyttöveden lämmitykseen, kiinteään valaistukseen, rakennuksen automaatioon ja ohjaukseen, paikalla tapahtuvaan sähköntuotantoon tai näiden yhdistelmään, mukaan luettuna ne järjestelmät, jotka käyttävät uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa.
Lähes nollaenergiarakennus: rakennus, jonka energiatehokkuus on erittäin korkea. Lähes olematon energiantarve tulee kattaa merkittävässä määrin uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai lähistöllä uusiutuvista lähteistä tuotettu energia.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 153, 18.6.2010, s. 13–35)

Direktiiviin 2010/31/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suositus (EU) 2016/1318, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, suuntaviivoista lähes nollaenergiarakennusten ja parhaiden käytäntöjen edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että vuoteen 2020 mennessä kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia (EUVL L 208, 2.8.2016, s. 46–57)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Jäsenvaltioiden edistyminen siirtymisessä lähes nollaenergiarakennuksiin (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle rakennusten energiatehokkuutta koskevasta rahoitustuesta (COM(2013) 225 final, 18.4.2013)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Katso konsolidoitu toisinto.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 244/2012, annettu 16 päivänä tammikuuta 2012, rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU täydentämisestä vahvistamalla vertailumenetelmäkehys rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa varten (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 18–36)

Katso konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 08.08.2018