Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/28/EY — uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä (EU) 2015/1513 muutetaan direktiivejä 2009/28/EY ja 98/70/EY ja bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatua koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Sen tavoitteena on muun muassa aloittaa siirtyminen perinteisistä* (ensimmäisen sukupolven) biopolttoaineista kehittyneisiin* (toisen sukupolven) biopolttoaineisiin, joilla vähennettään merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Direktiivillä otetaan käyttöön seitsemän prosentin katto perinteisille biopolttoaineille, jotta saavutetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiankulutusta kaikissa liikennemuodoissa koskevat tavoitteet vuoteen 2020 mennessä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 25. kesäkuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 5. joulukuuta 2010 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoa:

* KESKEISET TERMIT

Uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia: energiaa, joka on peräisin muista kuin fossiilisista lähteistä, kuten tuulivoima, aurinkosähkö, maalämpö, vesivoima, biomassa ja jätevedenpuhdistamossa syntyvä kaasu (esim. metaani).

Perinteiset biopolttoaineet: biopolttoaineita, jotka on valmistettu ravintokasveista, kuten sokerista, tärkkelyksestä ja kasviöljyistä, eli raaka-aineista, jotka voitaisiin käyttää myös ravinnoksi tai rehuksi.

Kehittyneet biopolttoaineet: biopolttoaineita, jotka valmistetaan lähteistä, jotka eivät suoraan kilpaile ravinnon tai rehun tuotannon kanssa, kuten jätteistä ja maatalousjätteistä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16–62)

Direktiiviin 2009/28/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EUVL L 350, 28.12.1998, s. 58–68)

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 21.02.2017