Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä: taakanjakopäätös

Taakanjakopäätöksessä vahvistetaan sitovat vuosittaiset kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet Euroopan unionin (EU) maille kaudeksi 2013-2020. Tavoitteet koskevat päästöjä, jotka ovat peräisin useimmilta aloilta, jotka eivät sisälly EU:n päästökauppajärjestelmään (EU ETS), kuten liikenne (lukuun ottamatta lentoliikennettä ja kansainvälistä meriliikennettä), rakennukset, maatalous ja jätteet.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

TIIVISTELMÄ

Taakanjakopäätöksessä vahvistetaan sitovat vuosittaiset kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet Euroopan unionin (EU) maille kaudeksi 2013-2020. Tavoitteet koskevat päästöjä, jotka ovat peräisin useimmilta aloilta, jotka eivät sisälly EU:n päästökauppajärjestelmään (EU ETS), kuten liikenne (lukuun ottamatta lentoliikennettä ja kansainvälistä meriliikennettä), rakennukset, maatalous ja jätteet.

Taakanjakopäätös on osa politiikkoja ja toimenpiteitä, jotka tunnetaan nimellä ilmasto- ja energiapaketti ja jotka auttavat Eurooppaa siirtymään kohti vähähiilistä taloutta ja parantavat sen energiaturvallisuutta.

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Taakanjakopäätöksessä asetetaan kansalliset päästötavoitteet vuodelle 2020 ilmaistuina prosenttimuutoksina vuoden 2005 päästötasoihin verrattuna. Siinä myös vahvistetaan, kuinka monta tonnia kasvihuonekaasupäästöjä kukin EU-maa saa päästää kunakin vuonna vuosina 2013-2020 päätöksen kattamilla aloilla.

AVAINKOHDAT

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Vuodesta 2013 vuoteen 2020.

TAUSTA

Torjuakseen ilmaston lämpenemistä Euroopan unioni (EU) on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Saavuttaakseen tämän tavoitteen EU on hyväksynyt seuraavat kaksi keskeistä lakia:

Lisätietoa on saatavilla Euroopan komission taakanjakopäätöstä käsittelevältä verkkosivulta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 406/2009/EY

25.6.2009

-

EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136-148.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2013/162/EU, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013-2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (EUVL L 90, 28.3.2013, s. 106-110).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/634/EU, annettu 31 päivänä lokakuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden mukauttamisesta kaudeksi 2013-2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti. (EUVL L 292, 1.11.2013, s. 19-22).

Viimeisin päivitys: 26.03.2015(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).